Found: 73  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประดิษฐ์ท่ารำประกอบการเรียนรู้ชุดฟ้อนผู้ไทยหมอเหยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ชั้นม...
ชื่อผู้แต่งจิราภรณ์ ศรีสร้างคอม
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกวจ 780.95933 จ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการประดิษฐ์ชุดการแสดงพื้นบ้านอีสานของวิทยาลัยนาฏศิลป / วิทยานิพนธ์ ของ ธราดล ชัยเดชโก...
ชื่อผู้แต่งธราดล ชัยเดชโกสิน
พิมพลักษณ์2550
เลขเรียกวจ 780.95933 ธ46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฟ้อนของชาวผู้ไทย : กรณีศึกษาหมู่บ้านโพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ / สุภาพร คำยุธา = Dance of Phuthai...
ชื่อผู้แต่งสุภาพร คำยุธา
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียกGV1703.ท9 ส7 2546
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฟ้อนที่สืบเนื่องจากพิธีกรรม ที่ปรากฏในภาคอีสาน / พงษ์ลัดดา เถินมงคล
ชื่อผู้แต่งพงษ์ลัดดา เถินมงคล
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียก390.09593 พ 065 ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฟ้อนที่สืบเนื่องจากพิธีกรรมที่ปรากฏในภาคอีสาน / วิทยานิพนธ์ ของ พงษ์ลัดดา เถินมงคล
ชื่อผู้แต่งพงษ์ลัดดา เถินมงคล
พิมพลักษณ์2539
เลขเรียกGV1703.T5 พ161ก,793.31 พ12ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฟ้อนผู้ไทยในเรณูนคร / พจน์มาลย์ สมรรคบุตร = Fon Puthai in Renu Nakhon / Photchaman Samakhabut.
ชื่อผู้แต่งพจน์มาลย์ สมรรคบุตร 2496-
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียกGV1703.ท9 พ23 2541
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฟ้อนรำของชาวไทยเขมรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ / ปริญญานิพนธ์ ของ เครือจิต ศรีบุญนาค
ชื่อผู้แต่งเครือจิต ศรีบุญนาค
พิมพลักษณ์2534.
เลขเรียกGV1703.ท9 ค84 2534,ส 780.959337 ค84ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฟ้อนอีสาน / ยุทธศิลป์ จุฑาวิจิตร = Isan Dance / Yudthasilp Juthavijit.
ชื่อผู้แต่งยุทธศิลป์ จุฑาวิจิตร 2500-
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรำเรียกขวัญ [text] / นริศรา ศรีสุพล
ชื่อผู้แต่งนริศรา ศรีสุพล
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2551
เลขเรียกผว วจ 790 น253ก มร.อด.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลำผีฟ้าในเขตอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม / ปริญญานิพนธ์ ของ ชัยยนต์ เพาพาน
ชื่อผู้แต่งชัยยนต์ เพาพาน
พิมพลักษณ์2533.
เลขเรียกDS589.M31 ช415ก 2533,วจ 390.959344 ช64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ท่ารำของศิลปินพื้นบ้านอีสานเพื่อการอนุรักษ์ / วิทยานิพนธ์ ของ ภควัต ปิดตาทะโน
ชื่อผู้แต่งภควัต ปิดตาทะโน
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียกส 390.9593 ภ25ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาท่ารำจากประติมากรรมรูปพระศิวนาฎราชแบบเขมร ที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย กับการประ...
ชื่อผู้แต่งพิษณุ เข็มพิลา
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียก793.31 พ 762 ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาท่ารำจากประติมากรรมรูปพระศิวนาฎราชแบบเขมร ที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยกับการประด...
ชื่อผู้แต่งพิษณุ เข็มพิลา.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2539.
เลขเรียกGV1703.ท9 พ65 2539
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์และการประดิษฐ์ท่ารำของภาคอีสานในศตรรษที่ 12-16 จากใบเสมาเมืองฟ้าแดดสูงยาง / นงลักษ...
ชื่อผู้แต่งนงลักษณ์ ชนกนำพล, 2499-
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา วิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2534.
เลขเรียกGV133.ท92ต5 น36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเผยแพร่นาฎศิลป์พื้นบ้าน ระบำโคราชประยุกต์ / บุษบัน ศรีสารคาม
ชื่อผู้แต่งบุษบัน ศรีสารคาม
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา วิทยาลัยครูนครราชสีมา, 2528
เลขเรียก793.31 บ48ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา