Found: 579  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี สมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย 5 กรกฎาคม 2534 วิทยาลัยอินทราชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2535.
เลขเรียกPL4209.2.จ7 ร54
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 หัวโขน : โครงการภูมิปัญญาไทยในหัวโขน / ศูนย์ศึกษาภูมิปัญญาไทยในรามเกียรติ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเรียน, 2552.
เลขเรียกPN1978.T5 ห159 2552,792.09593 ห159 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 หัวโขน โครงการภูมิปัญญาไทยในหัวโขน [text] / ไตรรัตน์ พิพัฒโภคผล ; ศูนย์ศึกษาภูมิปัญญาไทยในราม...
ชื่อผู้แต่งไตรรัตน์ พิพัฒโภคผล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหมินตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิซซิ่ง, 2558.
เลขเรียกPN1978.T5 ห159 2558,อ 792.026 ต963ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ / วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์.
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ สถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ กรมศิลปากร.
พิมพลักษณ์กาฬสินธุ์ : กาฬสินธุ์การพิมพ์, 2544.
เลขเรียกGV1703.ก63 ว63 2544
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการถ่ายทอดนาฎศิลปืไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออก / พิมพ์วดี จันทรโกศล.
ชื่อผู้แต่งพิมพ์วดี จันทรโกศล.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก793.31 พ718ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการรบของพญาวานรในการแสดงโขน / ไพโรจน์ ทองคำสุก = Khon monkey war dance / Pairoj Thongkumsuk.
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ ทองคำสุก
พิมพลักษณ์2538.
เลขเรียกPN2894.5 .พ94
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการรำและกลวิธีการแสดงบททศกัณฐ์ในการแสดงโขน ตอน นางลอย ของครูจตุพร รัตนวราหะ / พหลยุทธ กนิษฐบุ...
ชื่อผู้แต่งพหลยุทธ กนิษฐบุตร
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนท่ารำตัวนนทุกในการแสดงโขน ชุด นารายณ์ปราบนนทุก กรณีศึกษาท่ารำครูทองเริ่ม มงคลนัฏ / ทิวา พุทธส...
ชื่อผู้แต่งทิวา พุทธสุวรรณ
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนเล่นโขนจากบทโขนสมัยรัตนโกสินทร์ / ผู้เขียน จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา.
ชื่อผู้แต่งจักรกฤษณ์ ดวงพัตรา.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, 2554.
เลขเรียกGV1703.ท9 จ62,793.32 จ232ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนเล่นโขนจากบทโขนสมัยรัตนโกสินทร์ / จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา
ชื่อผู้แต่งจักรกฤษณ์ ดวงพัตรา
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลมเงาะ : กรณีศึกษาด้านนาฏยศิลป์ บริบททางจริยธรรมและคุณธรรม / คมชวัชร์ พสูริจันทร์แดง = Klom Ngoh ...
ชื่อผู้แต่งคมชวัชร์ พสูริจันทร์แดง
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดมาตรฐานชุดฟ้อนพื้นเมืองอีสาน : เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ชุมชนสำหรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่ง...
ชื่อผู้แต่งชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ.
เลขเรียก793.31 ส112 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดนตรีการขับการฟ้อนล้านนา / ธีรยุทธ ยวงศรี
ชื่อผู้แต่งธีรยุทธ ยวงศรี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ตูบครูฟ้อน, 2527.
เลขเรียกGR885 ธ641ก 2527 [ตู้อ.สงัด]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจพลของพญาวานรในการแสดงโขน / ไกรลาส จิตร์กุล = Troop reviewing of monkey commanders in Khon / ...
ชื่อผู้แต่งไกรลาส จิตร์กุล
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา