Found: 802  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี สมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย 5 กรกฎาคม 2534 วิทยาลัยอินทราชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2535.
เลขเรียกPL4209.2.จ7 ร54
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 หัวโขน โครงการภูมิปัญญาไทยในหัวโขน [text] / ไตรรัตน์ พิพัฒโภคผล ; ศูนย์ศึกษาภูมิปัญญาไทยในราม...
ชื่อผู้แต่งไตรรัตน์ พิพัฒโภคผล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหมินตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิซซิ่ง, 2558.
เลขเรียกPN1978.T5 ห159 2558,อ 792.026 ต963ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ / วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์.
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ สถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ กรมศิลปากร.
พิมพลักษณ์กาฬสินธุ์ : กาฬสินธุ์การพิมพ์, 2544.
เลขเรียกGV1703.ก63 ว63 2544
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ราชันย์แห่งพืชน้ำมัน ที่ป้องกัน รักษา สยบสารพัดโรคร้ายที่คนไทยต้องรู้!!! / ธีระวุฒิ ปัญญา
ชื่อผู้แต่งธีระวุฒิ ปัญญา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค พับลิชชิ่ง, 2556.
เลขเรียกRM 666.S462 ธ676ส 2556,665.35 ธ676ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[สูจิบัตรงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 สืบสานวัฒนธรรมไทย งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ], 2538.
เลขเรียกDS568 ส637,306.09593 ส412
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBike for health [text] / วงศ์ผกา โสดารส ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2559
เลขเรียกวจ 793.31 บ969
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCommunicative English for dramatic arts / จิราภรณ์ มาตังคะ.
ชื่อผู้แต่งจิราภรณ์ มาตังคะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2551.
เลขเรียกPE1127.D72 จ64,425.2 จ74ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPowerPoint สำหรับครู / เนาวนิตย์ สงคราม (ใจมั่น)
ชื่อผู้แต่งเนาวนิตย์ สงคราม (ใจมั่น)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียกT385 น835,005.369 น85พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Kong (ฆ้อง) : ตัวอย่างนาฏยศิลป์ร่วมสมัยที่อิงวัฒนธรรมล้านนา / จิตรลดา อนันตวุฒิ
ชื่อผู้แต่งจิตรลดา อนันตวุฒิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระจกส่องใจไปสู่...วิวาห์ตองอู จากผู้ชนะสิบทิศ / กรมชลประทานร่วมกับกรมศิลปากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊ฟ 2534.
เลขเรียกPL4209.2 ก4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการถ่ายทอดนาฎศิลปืไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออก / พิมพ์วดี จันทรโกศล.
ชื่อผู้แต่งพิมพ์วดี จันทรโกศล.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก793.31 พ718ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการรบของพญาวานรในการแสดงโขน / ไพโรจน์ ทองคำสุก = Khon monkey war dance / Pairoj Thongkumsuk.
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ ทองคำสุก
พิมพลักษณ์2538.
เลขเรียกPN2894.5 .พ94
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการรำและกลวิธีการแสดงบททศกัณฐ์ในการแสดงโขน ตอน นางลอย ของครูจตุพร รัตนวราหะ / พหลยุทธ กนิษฐบุ...
ชื่อผู้แต่งพหลยุทธ กนิษฐบุตร
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนท่ารำตัวนนทุกในการแสดงโขน ชุด นารายณ์ปราบนนทุก กรณีศึกษาท่ารำครูทองเริ่ม มงคลนัฏ / ทิวา พุทธส...
ชื่อผู้แต่งทิวา พุทธสุวรรณ
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนเล่นโขนจากบทโขนสมัยรัตนโกสินทร์ / ผู้เขียน จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา.
ชื่อผู้แต่งจักรกฤษณ์ ดวงพัตรา.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, 2554.
เลขเรียกGV1703.ท9 จ62,793.32 จ232ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา