Found: 138  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 ปี กรมยุทธการทหารบก.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมยุทธการทหารบก, 2540.
เลขเรียกUA853.T จ7 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องASEAN neighbors.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2554.
เลขเรียกJC323|bข254 2554,341.42 พ352ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท / ณัฐนันท์ คุณเงิน, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมงานตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2560.
เลขเรียกK2390 .ก25 2560,ก 347.09 ก13
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ / อภิญญา เลื่อนฉวี.
ชื่อผู้แต่งอภิญญา เลื่อนฉวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2552.
เลขเรียกK 1005 อ16 2552,343.087 อ16ก 2552 D.C.22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ / อภิญญา เลื่อนฉวี.
ชื่อผู้แต่งอภิญญา เลื่อนฉวี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555.
เลขเรียกK 1005 อ16 2555,343.087 อ164ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1 = International Law / จุมพต สายสุนทร
ชื่อผู้แต่งจุมพต สายสุนทร ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศ. เล่ม 2 = International law. [vol. 2] / จุมพต สายสุนทร.
ชื่อผู้แต่งจุมพต สายสุนทร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563 [2020]
เลขเรียกKZ3410 .จ74 2563 ล. 2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการนอกศาล / อนันต์ จันทรโอภากร.
ชื่อผู้แต่งอนันต์ จันทรโอภากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2536.
เลขเรียกKPT1829 อ3ก 2536,341.52 อ 067 ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท / ศูนย์วิทยาการระงับข้อพิพาททางเลือก สำนักระงับข้อพิพาท สำนักง...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานศาลยุติธรรม. สำนักระงับข้อพิพาท ศูนย์วิทยาการระงับข้อพิพาททางเลือก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม ศูนย์วิทยาการระงับข้อพิพาททางเลือก, 2551
เลขเรียกK1758 ศ365ร 2551,347.09 ศ64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการยุติธรรมด้านอนุญาโตตุลาการกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : เราพร้อม ใครพร้อม? = Justice p...
ชื่อผู้แต่งเทวัญ อุทัยวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานยุติธรรม, 2558.
เลขเรียกKPT 4829 ท57 2558
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับวัฒนธรรมการระงับข้อพิพาทในท้องถิ่นไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โคร...
ชื่อผู้แต่งอังคณา บุญสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549.
เลขเรียกHV7373.55 อ62 2549,303.69 อ488ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาททางอาญา : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งขั้นบ้านของสปป...
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ สะหว่างดี
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความขัดแย้งกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท / ศู...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ความรู้การระงับข้อพิพาททางเลือก สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม, 2550
เลขเรียกJA35.5 ก275 2550,HV8688 ก446 2550,347.09 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความขัดแย้งกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท / ศู...
ชื่อผู้แต่งสำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555.
เลขเรียกKPT1758 ก642 2555,347.07 ส691ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความขัดแย้งทางสังคมและกระบวนการยุติธรรมทางเลือก : แนวทางการประยุกต์ใช้สำหรับสังคมไทยยุค 4.0...
ชื่อผู้แต่งเสกสัณ เครือคำ ผู้แต่ง
เลขเรียกHM 1126 ส51 2562,303.69 ส888ก 2562
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา