Found: 1,005  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ชาติไทย" ในทัศนะปัญญาชนหัวก้าวหน้า / โสภา ชานะมูล.
ชื่อผู้แต่งโสภา ชานะมูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2550.
เลขเรียกDS563.5 .ส94 2550,309.1593 ส94ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พลังสังคมไทยในทศวรรษหน้า : ทางเลือกกับความจริง?" / สุริชัย หวันแก้ว.
ชื่อผู้แต่งสุริชัย หวันแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548.
เลขเรียกHN700.55.A8 ส755 2548,303.484 ส 869 พ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พลังสังคมไทยในทศวรรษหน้า : ทางเลือกกับความเป็นจริง?" : การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาสังคมวิทยา วั...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติสาขาสังคมวิทยา (ครั้งที่ 2 : 2546 : กรุงเทพมหานคร)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา, 2548
เลขเรียกHN700.55.Z9S65 ก643 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"แหนแห่ให้เห็นงาม" พฤติกรรมการยอมรับและมีส่วนร่วม ในการแหนแห่ทางวัฒนธรรม ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จั...
ชื่อผู้แต่งธีรยุทธ นิลมูล
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกว/ภน 394.5 ธ376ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 กะรัต ร.ต.ท. เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2538?].
เลขเรียกJQ1746.Z13P64 ห56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง99 ความคิด กัลยาณมิตรปฏิรูปสุขภาพ (2543-2546) / สุมาลี ประทุมนันท์ และวราภรณ์ พันธุ์พงศ์.
ชื่อผู้แต่งสุมาลี ประทุมนันท์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อุษาการพิมพ์, 2547.
เลขเรียกRA541.T5 ส842,WA540.JT3 ส842ก 2547,362.1 ส46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCivic education พลังเยาวชน พลังพลเมือง : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง / สำนักงานคณะกรรม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการและมาตราฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557.
เลขเรียกLC1091 ซ65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCo-management การจัดการแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง-ดอยอินทนนท์/ รายา ผกามาศ, เรียบ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ, 2558
เลขเรียกHN49.C6 ร64 2558,333.7 C652C
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องUSR University social responsibility 2010- มหาวิทยาลัยศรีปทุม / มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยฯ, 2553.
เลขเรียกLG395.ท9ศ5 ย75
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWorld Cafe'' ล้อมวงเล่าเล้ากาแฟ / ชลัท ประเทืองรัตนา, ภควรรรพร พิศุทธิสุวรรณ text
ชื่อผู้แต่งชลัท ประเทืองรัตนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561
เลขเรียกHM751 ช238,302.14 ช238W
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฟผ. พื้นฟูป่า สู่ความสมดุลทางธรรมชาติ / [รวบรวมข้อมูลและจัดทำโดย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, การไฟฟ้าฝ่า...
ชื่อผู้แต่งสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ส.การพิมพ์, 2554.
เลขเรียกSD387.E58 ส718,333.75 ส14ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฟผ.ฟื้นฟูป่า สู่ความสมดุลทางธรรมชาติ / สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2554.
เลขเรียกSD409 ก363 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา