Found: 77  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง14 ปี กรมการจัดหางาน บริการด้วยใจส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำ. / กรมการจัดหางาน.
ชื่อผู้แต่งกรมการจัดหางาน, กระทรวงแรงงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : กรมการจัดหางาน, กระทรวงแรงงาน, 2550.
เลขเรียก354.909593 ก446
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 ปี จัดหางานก้าวไกล นำคนไทยสู่อาเซียน / [คณะทำงาน ศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์ ... และคนอื่น ๆ]
ชื่อผู้แต่งกรมการจัดหางาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน, [2557]
เลขเรียกHD5972.55.A6 ก446 [2557],352.09593 ก171ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHandmood : 10 ศิลปินกับประสบการณ์ศิลปะแบบ Handmood / วิภว์ บูรพาเดชะ, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ภาพพิมพ์ม, [2558]
เลขเรียกTR857 .ฮ83
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน : แนวคิดทางสังคมวิทยา / โดย วารุณี ภูริสินสิทธิ์
ชื่อผู้แต่งวารุณี ภูริสินสิทธิ์
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531.
เลขเรียกHV6251 ว486,364.36 ว486ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียนของกระทรวงศึ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2554-
เลขเรียก371.225 ก451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียนของกระทรวงศึ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2554
เลขเรียก371.225 ก226 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลการได้งานทำของบัณฑิตครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2532 และ 2534 : รายงานการ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียก331.125 ร26ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียนของกระทรวง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2549-
เลขเรียก371.225 ก452
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามภาวะการมีงานทำและความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกส...
ชื่อผู้แต่งศูนย์การศึกษานอกสถาบัน สำนักงานกลาง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกลาง ศูนย์การศึกษานอกสถาบัน, 2545
เลขเรียกวจ 331.1 ศ734ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการคาราวานแก้จนเพื่อคนไทยมีงานทำ : รายงานผลการศึกษา / กรมการจัดหางาน.
ชื่อผู้แต่งกรมการจัดหางาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2549
เลขเรียกHD5822.55.ก6 ด52 2549,ว362.58 ก176ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโลชั่นบำรุงผิวจากสารสกัดใบหม่อนและสารสกัดน้ำมันรำข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิส...
ชื่อผู้แต่งสมฤทัย น้อมบุญส่งศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, [2557].
เลขเรียก668.55 ส16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากับการมีงานทำ / กระทรวงศึกษาธิการ. [text]
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กระทรวงศึกษาธิการ 2529
เลขเรียก370.8 ก17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากับปัญหาการมีงานทำในประเทศกำลังพัฒนา = Education and the employment problem in developing c...
ชื่อผู้แต่งบลาวก์, มาร์ค.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2530.
เลขเรียกLC2605 บ232 2530,370.113 บ172ก 2530 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากับปัญหาการมีงานทำในประเทศกำลังพัฒนา = Education and the employment problem in developing c...
ชื่อผู้แต่งบลาวก์, มาร์ค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2525.
เลขเรียกLC2605 บ232 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากับปัญหาการมีงานทำในประเทศกำลังพัฒนา = Education and the employment problem in developing c...
ชื่อผู้แต่งบลาวก์, มาร์ค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2524.
เลขเรียกLC2605 บ232 2524,370.113 บ172ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา