Found: 1,028  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง" : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / วีระพันธ์ จันทร์หอม
ชื่อผู้แต่งวีระพันธ์ จันทร์หอม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกส.ร. 005.74 ว3711พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 Q&A Web แก้สารพัดปัญหาการสร้างและดูแลเว็บไซต์ / ธงชัย ฤทธิบุญไชย.
ชื่อผู้แต่งธงชัย ฤทธิบุญไชย.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2553.
เลขเรียกTK5105.8885.D74 ธ26 2553,005.369 ธ117ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 Q&A ถ่ายภาพสวยด้วยกล้อง DSLR / เกียรติพงษ์ บุญจิตร.
ชื่อผู้แต่งเกียรติพงษ์ บุญจิตร.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2553.
เลขเรียกTR256 .ก74 2553,771.3 ก854ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง52 ไอเดียเด็ดโปรโมตเว็บให้รวย Google / โดย Jon Smith ; [แปล] เรียบเรียงโดย วิสารัท ทองประเสริฐ
ชื่อผู้แต่งSmith, Jon.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551.
เลขเรียกTK5105.888 ส313,006.76 ส313
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง77 เคล็ดลับปรับโฆษณา Adwords ให้โดนใจ = Google adwords 2 / ผู้เขียน ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ ; บรรณ...
ชื่อผู้แต่งตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาด ดอท คอม, 2551.
เลขเรียกHF6146.I58 ต169จ,658.8002854678 ต169ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdvanced Access เจาะลึก form และ report กับการประยุกต์ใช้งาน / วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์
ชื่อผู้แต่งวิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551.
เลขเรียกQA76.9.D3 ว759ก,005.36 ว759อล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAdvanced PHP พร้อมตัวอย่างงาน E-Commerce ฉบับสมบูรณ์ / จีราวุธ วารินทร์ ; ประชา พฤกษ์ประเสริฐ, บรรณ...
ชื่อผู้แต่งจีราวุธ วารินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซิมพลิฟาย, 2556.
เลขเรียกQA76.73.P224 จ575อ,005.133 จ37อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องASP. NET 3.5 ด้วย VB 2008 และ C# 2008 / พิรพร หมุนสนิท, จันทรขจร แซ่อุ๊น
ชื่อผู้แต่งพิรพร หมุนสนิท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์, 2551.
เลขเรียกTK5105.8885.A26 พ6อ 2551,005.276 พ729อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องASP.NET 2005 Training Visual Web Developer 2005 / ธงชัย พยุงภร ; บรรณาธิการ, ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ.
ชื่อผู้แต่งธงชัย พยุงภร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค, 2550.
เลขเรียกTK 5105.8885 .A26 ธ12อ 2550
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องASP.NET 3.5 ด้วย VB 2008 และ C# 2008 / พิรพร หมุนสนิท, จันทรขจร แซ่อุ๊น ; บรรณาธิการ กิตติ ภักดีวัฒ...
ชื่อผู้แต่งพิรพร หมุนสนิท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคทีพี, 2553.
เลขเรียกTK5105.8885.A26 พ64 2553,005.276 พ37อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องASP.net and SQL server by C# เรียนรู้สุดยอดเทคโนโลยีล่าสุดในการพัฒนา Web ขั้นสูง / กรีวุธ อัศวคุปตา...
ชื่อผู้แต่งกรีวุธ อัศวคุปตานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556.
เลขเรียกTK5105.8885.A6 ก46 2555,004.67 ก47อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องASP.net ฉบับโปรแกรมเมอร์ / จำลอง ครูอุตสาหะ, กิตติ ภักดีวัฒนะกุล บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งจำลอง ครูอุตสาหะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์, 2545.
เลขเรียกQA76.73.A86 จ643 2545,005.75 จ377อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา