Found: 718  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"โครงการศูนย์วิเคราะห์รายงานสภาวะและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม" ระยะที่ 2 : ช่วงก่อตั้งศูนย์และเริ่มดำเนิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง, 2549.
เลขเรียก338.09593
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"โครงการศูนย์วิเคราะห์รายงานสภาวะและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม"ระยะที่ 2 :ช่วงก่อตั้งศูนย์และเริ่มดำเนินก...
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง สำนัำกงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง, 2549.
เลขเรียก338 น168ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ / สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2555.
เลขเรียกHD2356.T5 ห159 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปี MDICP การพัฒนา SMEs ไทย สู่ทศวรรษใหม่อย่างยั่งยืน / โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับค...
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการ, 2552.
เลขเรียกHD 3616 .T5 ก17ส 2552
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ทศวรรษ สศอ. กับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย / สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554.
เลขเรียกHD3616.T5 ส473 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ทศวรรษ สศอ. กับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย / สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554.
เลขเรียก338.09593 ศ854 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ทศวรรษ สศอ. กับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย = 20 th Anniversary of office of Industrial economics / สำนัก...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ?] : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2554.
เลขเรียกHD3616.T5 ส473 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ทศวรรษ สศอ. กับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย = 20 th Anniversary of office of Industrial economics / สำนัก...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554.
เลขเรียกHD 4300.55 .A1 ส215ส 2554
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ทศวรรษ สศอ.กับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย / สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจอุตหสาหกรรม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2554.
เลขเรียกHD2329 ศ7ส 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี สศอ. บนเส้นทางสร้างสรรค์อุตสาหกรรมไทย / สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554.
เลขเรียกHD3616.T5 ส318
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี สศอ. บนเส้นทางสร้างสรรค์อุตสาหกรรมไทย / สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554.
เลขเรียกHD3616.T5 ย318 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี สศอ. บนเส้นทางสร้างสรรค์อุตสาหกรรมไทย / สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554
เลขเรียกHD 4300.55 .A1 ส215ย 2554,ส.ร. 338.09593 ศ578ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี เศรษฐกิจไทย พ.ศ.2515-2539 / เรียบเรียงโดย บริษัทไทยวิจัยและฝึกอบรม จำกัด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด, 2540.
เลขเรียกHC445.A5 .ย34 2540,330.9593 ย75ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี แห่งความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรม / บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , 25--.
เลขเรียก332.66 บ189ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี ก น อ. 3 ทศวรรษแห่งความสำเร็จเศรษฐกิจไทย / การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2545.
เลขเรียกHD2356.T5 ก6ส 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา