Found: 94  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDevelopment of LCSoft as a tool for life cycle assessment of environmental impacts : incorporating a...
ชื่อผู้แต่งTanathip rattanatum Author.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHappy Eco-Symbiosis : สุขภาวะอุตสาหกรรมเชิงนิเวิศ / วศิน มหัตนิรันดร์กุล...[และคนอื่นๆ] text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มิสเตอร์ก็อปปี้, 2557
เลขเรียกHD9718 ส72 2557,613 H253H
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศีกษาเทคโนโลยีสะอาด โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมไทย / ธำรงค์รัตน์ มุ่งเจริญ ....
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนกเทคโนโลยีสะอาด ฝ่ายธุรกิจและสิ่งแวดล้อม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย : สำนักงานจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2542?.
เลขเรียกTD195 E25 ก42 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชนเมืองในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี / ลักษณา ชาวสวน = Strategies f...
ชื่อผู้แต่งลักษณา ชาวสวน
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากร = Ecotorism, cultural diversit...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการพัฒนาองค์ความรู้ และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT), 2544.
เลขเรียกG156.5.E26 ก635 2544,915.93 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพในการประชาสัมพันธ์ / รวิวงศ์ ศรีทองรุ่ง.
ชื่อผู้แต่งรวิวงศ์ ศรีทองรุ่ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ขุนนนท์ การพิมพ์ , 2543.
เลขเรียกLC45.8.T5 ว6ก 2534,155.25 ร-ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวงจรอาหารที่ยั่งยืน ระยะที่ 3 / สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548.
เลขเรียกSB950.3.T5 ก643 2548,W20.5 ส863ก 2548,วจ 363.192 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวิธีการประเมินความรับผิดชอบร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้...
ชื่อผู้แต่งชยันต์ ตันติวัสดาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, 2552.
เลขเรียกTD885.5.G73 ช46,363.73874 ช16ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว / สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม.
เลขเรียกHD 30.255 ก27 2555
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยสนับสนุนและการควบคุมป้องกันปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอ...
ชื่อผู้แต่งอัจนา วัฒนานุกิจ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ฝ่ายการวิจัยอุตสาหกรรม การค้า และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2534.
เลขเรียก338.9593 อ495ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุน และการควบคุมป้องกันปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอุ...
ชื่อผู้แต่งอัจนา วัฒนานุกิจ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : Thailand Development Research Institute Foundation, [253-]
เลขเรียกHD2356.T5 อ516
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุนและการควบคุมป้องกันปัญหามลพิษ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอุ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2535].
เลขเรียก338.09593 ก493 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยปัญหาและอุปสรรคด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองท่องเที่ยว = A study on le...
ชื่อผู้แต่งกอบกุล รายะนาคร.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2562 [2019]
เลขเรียกKPT3127 .ก957 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา