Found: 675  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี กรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมวิชาการ, 2535.
เลขเรียก370 ส733 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง42- ปี กรมวิชาการ / [กรมวิชาการ].
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมฯ, [2537-].
เลขเรียกL591.B2 ก355ส64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChild centred : storyline method : การบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที.พี.พริ้นท์, 2544.
เลขเรียกLB 1628 อ324ช 2544,375 ช37
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาการบริหารสถาบันอุดมศึกษารวมบทความกรณีเรื่องจากประสบการของผู้เข้ารับการฝึกอบ : หลักสูตรการพั...
ชื่อผู้แต่งทบวงมหาวิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, [255-]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบแนวความคิดการพัฒนาโปรแกรมอย่างมีส่วนร่วมทางการศึกษานอกระบบโรงเรียน / อุ่นตา นพคุณ.
ชื่อผู้แต่งอุ่นตา นพคุณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2546.
เลขเรียกLC5215 อ73,374 อ45ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการผูกพันธมิตรวิชาชีพ ในการประชุมระดับชาติครั้งที่ 4 บัณฑิตอุดมคติไทยระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิ...
ชื่อผู้แต่งทบวงมหาวิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2543
เลขเรียก378.1946 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตร "วิธีคิดกระบวนระบบ" (Systems thinking) / คณะผู้จัดทำ, กิตติพงษ์ กิตยารักษ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะทำงานโครงการนำร่องพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม, 2550.
เลขเรียกHM756 ก462,345.0234 ย349ก ล. 6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตร การทำงานเป็นทีม (Team Learning) และ หลักสูตร การสร้างความร่วมมืออย่างมีประ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะทำงานโครงการนำร่องพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม, 2550.
เลขเรียกHM756 ก461,658.4022 ย349ก ล. 7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรี...
ชื่อผู้แต่งอรพิน ศรีสวรรค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2550.
เลขเรียกQ183.4.T5 อ334,วจ 507.04 อ44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้เร็วร่วมกันในการประชุมระดับชาติครั้งที่ 3 "บัณฑิตอุดมศึกษาไทย" / จัดโดย ทบวงมหาวิท...
ชื่อผู้แต่งการประชุมระดับชาติ "บัณฑิตอุดมศึกษาไทย" (ครั้งที่ 3 : 2542 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2542.
เลขเรียกLB2301 ก479 2542,378.013 ก479ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาสังกัดสำนักงา...
ชื่อผู้แต่งเพทาย แสงกระจ่าง
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2555
เลขเรียกวพ 375 พ913ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การจัดการระบบบริการสุขภาพในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน = Strategic management of health care s...
ชื่อผู้แต่งบุญใจ ศรีสถิตย์สรากูร
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560
เลขเรียกRA541.ท9 บ72,WA540.JT3 บ418ก 2560,362.1 บ418ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา