Found: 69  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของครูอาชีวศึกษาในสถานศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 / ดัชนีย...
ชื่อผู้แต่งดัชนีย์ จะวรรณะ
พิมพลักษณ์กำแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2558.
เลขเรียกว 378.12 ด221ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากระบวนการเสริมสมรรถภาพการชี้แนะของนักวิชาการพี่เลี้ยงโดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ในการ...
ชื่อผู้แต่งเฉลิมชัย พันธ์เลิศ
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียก371.4 ฉ676ก 2549
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดหลักสูตรประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการเป็นครูมืออาชีพสำหรับนักศึกษาครุศาสตร์...
ชื่อผู้แต่งพูลทรัพย์ นาคนาคา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาตนเองของครูเกี่ยวกับการเรียนการสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู วิท...
ชื่อผู้แต่งชวาลา อรุณสวัสดิ์
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียก371.102 ช17ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพของข้าราชการครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอำเภอท่าวังผา สังกัดสำนัก...
ชื่อผู้แต่งสัณห์ ป้องคำรด.
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียก372.112 ส561ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาตนและพัฒนางานสู่การเลื่อนวิทยฐานะครู / สุวิทย์ มูลคำ.
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ มูลคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็น ที เอส พริ้นติ้ง, 2553.
เลขเรียกLB2839 ส75,371.144 ส47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวิชาชีพครู / ดิเรก พรสีมา.
ชื่อผู้แต่งดิเรก พรสีมา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2541.
เลขเรียก371.2 ค435ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวิชาชีพครู กัญภร เอี่ยมพญา.
ชื่อผู้แต่งกัญภร เอี่ยมพญา
พิมพลักษณ์นนทบุรี 21 เซ็นจูรี่ 2561
เลขเรียกLB1775.4.T5 ก384 2561,371.1 ก113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวิชาชีพครูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนบ้านเกษตรถาวร อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ / ...
ชื่อผู้แต่งชัยโรจน์ นนธิจันทร์
พิมพลักษณ์2553
เลขเรียกวจ 371.12 ช64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาไทย "เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในสาขาวิชาชีพช่างอุตสาหกรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562
เลขเรียกLC1047.825.T5 ก64 2562,371.202 ก276 2562
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาไทย "เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในสาขาวิชาชีพช่างอุตสาหกรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562
เลขเรียกLC1047.825.T5 ก64 2562,371.202 ก276 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพครู ของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี...
ชื่อผู้แต่งกานตยุทธ ตรีบุญนิธิ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกLB2806.15 ก63 2556,378.17 ก432ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการยกระดับคุณภาพครูปฐมวัยสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยโดยใช้กระบวนการสร้างระบบชี้แนะและก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา