Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้นั้นสำคัญยิ่งใหญ่ : บทความเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ป...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2540.
เลขเรียกHC445 ส68,330.9593 ค181ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทบ-ทวนการพัฒนาจากท้องถิ่นภาคเหนือ สู่ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่: ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553.
เลขเรียกHN 700.55.ฮ9พ63 ท33 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิเวศ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ลุ่มน้ำโขง : จากแก่งคุดคู้ถึงผาชันในกระแสการเปลี่ยนแปลง / บรรณาธิการ มนตรี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ, 2558.
เลขเรียกHC441 น677,577.64 น678 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้ำกับการแก้ปัญหาความยากจน : โครงการวิจัยลุ่มน้ำมูลตอนล่างแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความ ยาก...
ชื่อผู้แต่งประกอบ วิโรจนกูฎ.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2547.
เลขเรียกGB568.81.ท9 ป45 2547,333.911 ป188ค 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อปริมาณและคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง = The impact of...
ชื่อผู้แต่งบุญเชิด หนูอิ่ม.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549.
เลขเรียก333.911 บ438ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครบปีที่ 9 โครงการสัมมนาสังเคราะห์...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ครบปีที่ 9 โครงการสัมมนาสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้ พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง (2544 : นครศรีธรรมราช).
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2544.
เลขเรียกGB568.81 .T5 ก6ร 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับร่างสุดท้าย : โครงการศึกษาข้อมูลและศักยภาพการพัฒนาลุ่มน้ำท่าจีน / สำนักงานคณะกรรมการพัฒ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ]: สำนักงาน, 2537.
เลขเรียกTC513.T5 ร451ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับร่างสุดท้าย : โครงการศึกษาข้อมูลและศักยภาพการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก / สำนักงานคณะกรรมการพัฒ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ]: สำนักงาน, 2537.
เลขเรียกTC513.T5 ร451ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลุ่มน้ำโขงศึกษา (เรื่องเล่าความทรงจำ พรมแดนรัฐ และการเมืองเรื่องอุปถัมภ์) / ประจวบ จันทร์หมื่น.
ชื่อผู้แต่งประจวบ จันทร์หมื่น.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2555.
เลขเรียก959.3 ป214ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา