Found: 75  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบยั่งยืน : จากกระบวนทัศน์อัตตาสู่บูรณาการ = Transf...
ชื่อผู้แต่งธนภณ พันธเสน.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.
เลขเรียกHD1381.5.T5 ธ35 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ทั่วโลกสำหรับการอนุรักษ์พืช : การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื...
ชื่อผู้แต่งรายงานการประชุมกลยุทธ์ทั่วโลกสำหรับการอนุรักษ์พืช : การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชอย่างยั่งยืน (2551 : สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2551.
เลขเรียกQK86 ก471,639.99 ก176 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ /...
ชื่อผู้แต่งนินาวาลย์ ปานากาเซ็ง แมงกาจิ
พิมพลักษณ์2551
เลขเรียกLB2831.876.T5 น63 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาติ โดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2560
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, 2560
เลขเรียก338.9593 ก454 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกลไกสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน [electronic resource]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, [254-]
เลขเรียกG156.5.E26 ก454
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน = Liberty and sustainability / [บรรณาธิการ บุณยสฤษฎ์ ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการด้านการท่องเที่ยว "การท่องเที่ยวเพี่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน : liberty \& sustainability" (2552 : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ดาวคอมพิวกราฟิก, 2552.
เลขเรียกG156.5.น6 ก63 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศไทย : วิธีปฏิบัติที่ดีสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่...
ชื่อผู้แต่งธนรรถวร จตุรงควานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, c2550.
เลขเรียกG156.5.E26 ก461 2550,915.93 ธ153ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารรายได้จากการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน : กรณีศึกษาหมู่บ้านนาทอง เมืองวัง...
ชื่อผู้แต่งสมพงษ์ วงศ์ชัย.
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิวัติเงียบสู่โลกดุลยภาพ / โดย ประเวศ วะสี
ชื่อผู้แต่งประเวศ วะสี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2547.
เลขเรียกHN700.592.C6 ป384ก,307.72 ป384ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ปี 2551 "เทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อการพัฒน...
ชื่อผู้แต่งเครือข่ายบริหารการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พิมพลักษณ์2551 ขอนแก่น : เครือข่ายบริหารการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,
เลขเรียก338.926
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 9 เรื่อง การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 111 ปี เรื่อง การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (ครั้งที่ 9 : 2558 : จันทบุรี)
พิมพลักษณ์จันทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกZ5055.T5R35 ก482 2558,011.7 ก581ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์หลักการบริหารเพื่อการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน / สมชาติ โตรักษา
ชื่อผู้แต่งสมชาติ โตรักษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560.
เลขเรียกWX150 ส238ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัฒน์กับทิศทางประเทศไทย/ สุริชัย หวันแก้ว.
ชื่อผู้แต่งสุริชัย หวันแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียกHC 445 ส859ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์กับทิศทางประเทศไทย / สุริชัย หวันแก้ว บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียกHC79.E5 ก494,363.7 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทไทย / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2546.
เลขเรียกHC79.E5 ก494
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา