Found: 184  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2547.
เลขเรียกHC445 .ค33 2547,330.9593 ค121ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 แนวคิด ตัวชี้วัด ตัวแบบ ของการบริหารจัดการและการบริหารจัดการที่ยั่งยืน = 50 concepts, indicators...
ชื่อผู้แต่งวิรัช วิรัชนิภาวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โฟร์เพซ, 2559
เลขเรียกHD37.T5 ว6ห 2559,658.4 ว689ห 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบยั่งยืน : จากกระบวนทัศน์อัตตาสู่บูรณาการ = Transf...
ชื่อผู้แต่งธนภณ พันธเสน.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549.
เลขเรียกHD1381.5.T5 ธ35 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ทั่วโลกสำหรับการอนุรักษ์พืช : การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื...
ชื่อผู้แต่งรายงานการประชุมกลยุทธ์ทั่วโลกสำหรับการอนุรักษ์พืช : การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชอย่างยั่งยืน (2551 : สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2551.
เลขเรียกQK86 ก471,639.99 ก176 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้ากับนิเวศ : ธุรกิจกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม = The ecology of commerce : a declaration of su...
ชื่อผู้แต่งฮอว์เกน, พอล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2557.
เลขเรียกHD60 ฮ5ก 2557,658.408 ฮ142ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : พื้นฐานการศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม / พฤทธิ์ ...
ชื่อผู้แต่งพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยสัมพันธ์, 2555.
เลขเรียกHC 79.E5 พ435ก 2555,371.2 พ435ก3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : พื้นฐานการศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม / พฤทธิ์ ศ...
ชื่อผู้แต่งพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียกLC71 พ43 2553,379.593 พ914ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ /...
ชื่อผู้แต่งนินาวาลย์ ปานากาเซ็ง แมงกาจิ
พิมพลักษณ์2551
เลขเรียกLB2831.876.T5 น63 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาติ โดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2560
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, 2560
เลขเรียก338.9593 ก454 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาติโดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2560 / ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมองค์การระว่างประเทศ, 2560
เลขเรียก338.9593 ก454 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาติโดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2560 / ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมองค์การระว่างประเทศ, 2560.
เลขเรียกHC445 ก454 2560,338.9593 ก454 2560 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาติโดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2560 [t...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, [2560]
เลขเรียกสร 338.9593 ก454
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาติโดยสมัครใจของไทย พุทธศักราช 2561 / ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมองค์การระว่างประเทศ, 2561
เลขเรียก338.9593 ก454 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา