Found: 26  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ค.คน" เข้มแข็ง : ต้นทุนชุมชน รากฐานที่ยั่งยืน บ้านม่วงหวาน-โคกเจริญ / อินทิรา วิทยสมบูรณ์
ชื่อผู้แต่งอินทิรา วิทยสมบูรณ์
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : สถาบันการจัดการทางสังคม ภาคอีสาน, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี "เนท" บนเส้นทางการพัฒนา / สนั่น ชูสกุล ... [และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์ : เรวัติการพิมพ์, 2549, [2006]
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ย318 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี เนทบนเส้นทางการพัฒนา : บันทึกบทเรียนการเคลื่อนไหวเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นในหน้าประวัต...
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์ : เรวัติการพิมพ์, 2549.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ย318 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลโครงการพัฒนาชุมชน : กรณีโครงการพัฒนาเด็กและครอบครัวในชนบท องค์การ อีกอล ซอง ฟรองเทียร์ ...
ชื่อผู้แต่งภาษิต ผลเจริญ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : โครงการศึกษาค้นควัาด้วยตนเองปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนด้านการบริหารจัดการงบประมาณสาธารณสุขมูลฐาน กรณีศึกษา : อำเภอละหานท...
ชื่อผู้แต่งธาดา วรรธนปิยกุล
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียก614.4 ธ24ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการหมู่บ้านในการพัฒนาชนบท :ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ = The p...
ชื่อผู้แต่งปริวรรต วรวิวัฒน์กุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2538.
เลขเรียกว 302.34 ป462ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหวังใหม่ของสระคูณ / เสรี พงศ์พิศ.
ชื่อผู้แต่งเสรี พงศ์พิศ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : หมู่บ้าน, 2532.
เลขเรียกHT431 ส76 2532,309.2 ส573ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเข้มแข็งของชุมชน : เรียนรู้จากภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นบุรีรัมย์ / คณะผู้วิจัย จารีรัตน ปรกแก้ว ....
พิมพลักษณ์[บุรีรัมย์] : สำนักวิจัยและบริการการศึกษา สถาบันราชภัฎบุรีรัมย์, [2539?]
เลขเรียกHN700.592.C6 ค181
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเข้มแข็งของบ้านหนองตาเข้ม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ / นันทิยา พิพัฒน์ภานุกูล
ชื่อผู้แต่งนันทิยา พิพัฒน์ภานุกูล
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิญญาณมารดาธิปไตยในสังคมเขมร = ปรอลึงเมียดาธิปเต็ย กน็องสังกุมขแมร์ / งวน ญิล ; แปลโดย ภูมิจิต ...
ชื่อผู้แต่งงวน ญิล.
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์ : โรงพิมพ์วินัย, 2548.
เลขเรียกGN479.5 .ง53 2548,392.9 ง53จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง / โดย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2550
เลขเรียกHN700.592.C6 ช742 2550
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท้องถิ่นศึกษา = Local studies / อาลัย จันทร์พาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งอาลัย จันทร์พาณิชย์.
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2558.
เลขเรียก959.3 อ271ท 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลลัพธ์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุรีรัมย์ ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง / จีรจิต ทองส...
ชื่อผู้แต่งจีรจิต ทองสีขาว.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียก307.14 จ554ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา