Found: 48  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ซูรอ" การจัดการชุมชนที่ควรเรียนรู้ : เพื่อชุมชนสมานฉันท์ / เครือข่ายชุมชนมุสลิมในโครงการพัฒนาชุมชนเ...
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : อักษรการพิมพ์, 2549.
เลขเรียกHM1126 ซ74 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ป่าดงมะไฟ" หน้าต่างบานใหญ่สู่กระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของนักวิจัยตัวน้อย / [ทีมวิจัยโครงการ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2546.
เลขเรียกLB1060 ป63,339.911 น211
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสู่ความเป็นไท ปลดพันธนาการ "หนี้สิน" ในแบบฉบับบ้านสามขา : โครงการวิจัย รูปแบบการแก้ปัญหาหน...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานภาค, 2546.
เลขเรียกDS589.N35 ม862 2546,332.02402 ก217
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนทัศน์อิสลามเพื่อการพัฒนา : เอกสารประกอบการสัมมนา การจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะพื้นที่ภาคใ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนา "การจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะพื้นที่ภาคใต้" (2550 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : เครือข่ายชุมชนมุสลิม, 2550.
เลขเรียกBP42 ก525 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกริชรามันห์ : มหาศาสตราภรณ์หล่อหลอมเอกบุรุษ / ทีมงานหน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง.
ชื่อผู้แต่งทีมงานหน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น, 2552.
เลขเรียกHN700.55 ล115 2552,739.72 ท533ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมขององค์กรชุมชน : กรณีศึกษาวัดป่ายาง อำเภอเมือง จังห...
ชื่อผู้แต่งธนาวุฒิ ศรีวิรักษ์.
พิมพลักษณ์ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2554.
เลขเรียกวจ 361 ธ152ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิวัฒนาการและแนวทางการพัฒนาชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช / สาธร โมราศิลป์.
ชื่อผู้แต่งสาธร โมราศิลป์.
พิมพลักษณ์(กรุงเทพฯ) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียกHT147.T5 ส6ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาศาสนาและสามัญ : ห้องเรียน-วิถีอิสลามสู่การเรียนรู้ เพื่อให้ความรู้ได้อยู่คู่คุณธรรม / เรื่...
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : อักษรการพิมพ์, 2549.
เลขเรียก371.077 ก 636 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาศาสนาและสามัญ : ห้องเรียน...วิถีอิสลามสู่การเรียนรู้เพื่อให้ความรู้ได้อยู่คู่คุณธรรม / ซาการ...
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : อักษรการพิมพ์, 2549.
เลขเรียก307.72 ก27 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาศาสนาและสามัญ ห้องเรียน---วิถีอิสลามสู่การเรียนรู้ เพื่อให้ความรู้ได้อยู่คู่คุณธรรม / โดย เ...
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : เครือข่ายชุมชนมุสลิม ในโครงการพัฒนาชุมชนเป็นสุขที่ภาคใต้, 2549.
เลขเรียก371.077 ก 636 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเรียนรู้สู่ชุมชนเป็นสุขกับหมอพื้นบ้าน / ศิลเรืองศักดิ์ สุกใส, ประสิทธิ์ชัย หนูนวล และคณะ.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : อักษรการพิมพ์ , 2549.
เลขเรียก307.72 ก27 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธร...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], [2552]
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ก636 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครูภูมิปัญญาไทย "อัญมณีภูมิปัญญาแห่งอาเซียน"/ ประยงค์ รณรงค์.
ชื่อผู้แต่งประยงค์ รณรงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2555.
เลขเรียกLB 2832.4.T35 ป361ค 2555,371.1 ถ267ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหมายบนเลาทาง : บทความสังเคราะห์ผลงานยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคใต้ / บรรณาธิการ เลิศชาย ศ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2558
เลขเรียกDS568 ค 2558,959.302 ค181 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา