Found: 361  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ซูรอ" การจัดการชุมชนที่ควรเรียนรู้ : เพื่อชุมชนสมานฉันท์ / เครือข่ายชุมชนมุสลิมในโครงการพัฒนาชุมชนเ...
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : อักษรการพิมพ์, 2549.
เลขเรียกHM1126 ซ74 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ประกาย--ในช่องฟืน" : โครงการศึกษาองค์ความรู้ชุมชนต้นแบบ "ชุมชนประมงพื้นบ้านภาคใต้" กรณีศึกษา : บ้าน...
ชื่อผู้แต่งแพรพิไล พันธุรัตน์.
พิมพลักษณ์สงขลา : สมาคมรักษ์ทะเลไทย, 2551.
เลขเรียกSH327.7 พ8ป 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ป่าดงมะไฟ" หน้าต่างบานใหญ่สู่กระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของนักวิจัยตัวน้อย / [ทีมวิจัยโครงการ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2546.
เลขเรียกLB1060 ป63,339.911 น211
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRusembilan : a Malay fishing village in southern Thailand.
ชื่อผู้แต่งFraser, Thomas m.
พิมพลักษณ์Ithaca, N.Y. : Cornell University Press, 1960.
เลขเรียกHN750.5 .F7,915.93 F842R
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสื่อสารในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น : "พูดคุยกันบ้าง จะได้เข้าใจกัน" / อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว.
ชื่อผู้แต่งอรุณีวรรณ บัวเนี่ยว.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.
เลขเรียกHM561 อ47,307.1 อ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสู่ความเป็นไท ปลดพันธนาการ "หนี้สิน" ในแบบฉบับบ้านสามขา : โครงการวิจัย รูปแบบการแก้ปัญหาหน...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานภาค, 2546.
เลขเรียกDS589.N35 ม862 2546,332.02402 ก217
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนทัศน์อิสลามเพื่อการพัฒนา : เอกสารประกอบการสัมมนา การจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะพื้นที่ภาคใ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนา "การจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะพื้นที่ภาคใต้" (2550 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : เครือข่ายชุมชนมุสลิม, 2550.
เลขเรียกBP42 ก525 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกริชรามันห์ : มหาศาสตราภรณ์หล่อหลอมเอกบุรุษ / ทีมงานหน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง.
ชื่อผู้แต่งทีมงานหน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ตอนล่าง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น, 2552.
เลขเรียกHN700.55 ล115 2552,739.72 ท533ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกะปิเยาะห์ คนกะมิยอ : ชีวิตและวัฒนธรรม / เกศสุดา สิทธิสันติกุล.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. สำนักงานภาค., 2548.
เลขเรียกHN700.55.ป6 ก63,307.14 ก372 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกัมปง ตักวา : กระบวนการฝึกอบรมอาสาพัฒนาชุมชน เครือข่ายชุมชนศรัทธา จังหวัดชายแดนใต้ / ปรีดา คงแป้น,...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มูลนิธิชุมชนไท, [2558], [2015]
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ก392 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินกระบวนการยุติธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัญหาและแนวทางการแก้ไข / จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย...
ชื่อผู้แต่งจุฑารัตน์ เอื้ออำนวย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2548.
เลขเรียกKPT1572 .จ73 2548,345.0234 จ631ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานพัฒนาชนบท ของสภาตำบลในอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี / ปัญญา จินดาวงค์.
ชื่อผู้แต่งปัญญา จินดาวงค์
พิมพลักษณ์สงขลา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2540
เลขเรียก307.74 ป113ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา