Found: 53  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องThe Thai journal of pharmaceutical sciences = ไทยเภสัชสาร.
พิมพลักษณ์Bangkok : Faculty of Pharmaceutical Science, Chulalongkorn University, 2008-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบสภาพแวดล้อม : วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Journal of environme...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2557-
เลขเรียกHT241 .ช84
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องข่าวชุมชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน), 2551-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องค้ำคูณ = วารสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของผู้ผลิตและผู้บริโภค
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตดี จังหวัดขอนแก่น, 2534-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น : สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น, 2543-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจดหมายข่าวศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2557-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจดหมายข่าวศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่= Becoming.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจอมบึง.
พิมพลักษณ์ราชบุรี : สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี, 2540-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมชนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องชุมชนไท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มูลนิธิชุมชนไท, 2544-2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องทางใหม่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมองค์การพัฒนาเอกชน, 2530.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องนิตยสารบางพระชล = Journal of Bangphra Municipality.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สำนักงานเทศบาลตำบลบางพระ,.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องนิตยสารพอเพียง.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ชมรมนักพัฒนาภาคตะวันตก, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรณานุกรมวารสารเพื่อการพัฒนาชนบท / โดยบังอร ขินกุลกิจนิวัฒน์, ทัศนาภรณ์ คทวณิช
ชื่อผู้แต่งบังอร ชินกุลกิจนิวัฒน์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2521.
เลขเรียกHN751 บ248,016.309263 บ112บ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องประชากรและการพัฒนา = Population and development newsletter
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2523-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา