Found: 141  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ลงมือ) ทำนะคุณ คุณธรรมที่บ้านมั่นคงชุมชนบางบัว / ผู้เขียน พรรษา ทาเจริญศักดิ์, สลิลทิพย์ เชียงทอง, ...
ชื่อผู้แต่งพรรษา ทาเจริญศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2553.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 พ44ล 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสู่ความเป็นไท ปลดพันธนาการ "หนี้สิน" ในแบบฉบับบ้านสามขา : โครงการวิจัย รูปแบบการแก้ปัญหาหน...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานภาค, 2546.
เลขเรียกDS589.N35 ม862 2546,332.02402 ก217
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ / โดย สุมน อมรวิวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งสุมน อมรวิวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544.
เลขเรียกLC218 ส74 2544,370.152 ส465ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนทัศน์อิสลามเพื่อการพัฒนา : เอกสารประกอบการสัมมนา การจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะพื้นที่ภาคใ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนา "การจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะพื้นที่ภาคใต้" (2550 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : เครือข่ายชุมชนมุสลิม, 2550.
เลขเรียกBP42 ก525 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการชุมชน / อุทัย ปริญญาสุทธินันท์.
ชื่อผู้แต่งอุทัย ปริญญาสุทธินันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
เลขเรียกHF5549 ภ479 2561,WB102 ก499 2561,307.14068 อ779ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อทวยราษฎร์ / โดย สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง.
ชื่อผู้แต่งสุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์การจัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556.
เลขเรียกLC2605 ส7ก 2556,379.593 ส786ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของศาสนาแ...
ชื่อผู้แต่งสมพร เทพสิทธา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมชายการพิมพ์, 2550.
เลขเรียกHC445 ส265ก 2550,330.9593 ส 189 ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากร = Ecotorism, cultural diversit...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการพัฒนาองค์ความรู้ และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT), 2544.
เลขเรียกG156.5.E26 ก635 2544,915.93 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน = Liberty and sustainability / บรรณาธิการ บุณยสฤษฎ์ อเน...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ดาวคอมพิวกราฟิก, 2552.
เลขเรียกG155.T5 ก454 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารการศึกษา : หลักการและทฤษฎี (ฉบับปรับปรุง) / สุนทร โคตรบรรเทา
ชื่อผู้แต่งสุนทร โคตรบรรเทา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2560
เลขเรียกLB2805 ส788ก 2560,WY154 ก492 2560,371.2 ส788ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ศึกษากรณีศูนย์การเรียนชุมชนพลาญข่อย ต.โนนก่อ อ.สิรินธ...
ชื่อผู้แต่งวิษณุ พลอยศรี
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการทุนแบบมืออาชีพ กข.คจ. : กรณีศึกษาโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กระบวนการขจัดความยากจนโด...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 2547.
เลขเรียกHC445.Z9P6 ก459,307.72 ก494ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา