Found: 188  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ลงมือ) ทำนะคุณ คุณธรรมที่บ้านมั่นคงชุมชนบางบัว / ผู้เขียน พรรษา ทาเจริญศักดิ์, สลิลทิพย์ เชียงทอง, ...
ชื่อผู้แต่งพรรษา ทาเจริญศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2553.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 พ44ล 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสู่ความเป็นไท ปลดพันธนาการ "หนี้สิน" ในแบบฉบับบ้านสามขา : โครงการวิจัย รูปแบบการแก้ปัญหาหน...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานภาค, 2546.
เลขเรียกDS589.N35 ม862 2546,332.02402 ก217
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนทัศน์อิสลามเพื่อการพัฒนา : เอกสารประกอบการสัมมนา การจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะพื้นที่ภาคใ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนา "การจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะพื้นที่ภาคใต้" (2550 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : เครือข่ายชุมชนมุสลิม, 2550.
เลขเรียกBP42 ก525 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม / ผู้เรียบเรียง วราลักษณ์ ไชยทัพ.
ชื่อผู้แต่งวราลักษณ์ ไชยทัพ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ, 2544.
เลขเรียกHM131 ว46,370.1523 ว17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการการพัฒนาสังคม / จามรี พระสุนิล.
ชื่อผู้แต่งจามรี พระสุนิล.
พิมพลักษณ์[เชียงราย] : สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, 2560.
เลขเรียกHN700.592.C6 จ313 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น = Community and local self governance / โกวิทย์ พวงงาม.
ชื่อผู้แต่งโกวิทย์ พวงงาม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2553.
เลขเรียกHN750.92 ก952,309.263 ก95ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการภูมิปัญาท้องถิ่น = Local wisdom management / วาริธ ราศรี
ชื่อผู้แต่งวาริธ ราศรี
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2557
เลขเรียก307.14 ว466ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อทวยราษฎร์ / โดย สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง.
ชื่อผู้แต่งสุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์การจัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556.
เลขเรียกLC2605 ส7ก 2556,379.593 ส786ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของศาสนาแ...
ชื่อผู้แต่งสมพร เทพสิทธา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมชายการพิมพ์, 2550.
เลขเรียกHC445 ส265ก 2550,330.9593 ส 189 ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากร = Ecotorism, cultural diversit...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการพัฒนาองค์ความรู้ และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT), 2544.
เลขเรียกG156.5.E26 ก635 2544,915.93 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา