Found: 339  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ดอนยูง" ชุมชนล้อมรัก พิทักษ์เด็ก / สุวรรณา บัวพันธ์, กชกร ชิณะวงศ์ บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา บัวพันธ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2548.
เลขเรียกHQ773 ส873ด 2548,305.23 ส75ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ลงมือ) ทำนะคุณ คุณธรรมที่บ้านมั่นคงชุมชนคลองลัดภาชี / เขียน พรรษา ทาเจริญศักดิ์, สลิลทิพย์ เชียงทอง...
ชื่อผู้แต่งพรรษา ทาเจริญศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2553.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 พ445ล 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ลงมือ) ทำนะคุณ คุณธรรมที่บ้านมั่นคงชุมชนบางบัว / ผู้เขียน พรรษา ทาเจริญศักดิ์, สลิลทิพย์ เชียงทอง, ...
ชื่อผู้แต่งพรรษา ทาเจริญศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2553.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 พ44ล 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ลงมือ) ทำนะคุณ คุณธรรมที่บ้านมั่นคงชุมชนสวนพลู / ผู้เขียน พรรษา ทาเจริญศักดิ์, สลิลทิพย์ เชียงทอง, ...
ชื่อผู้แต่งพรรษา ทาเจริญศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2553.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 พ4ล 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการกลุ่มพลิกฟื้นผืนป่าเพื่อการเรียนรู้ก้าวสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย...
ชื่อผู้แต่งวีรชัย คำธร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2559.
เลขเรียก634.92 ว825ก 2559 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวชายแดนไทย-ลาว : กรณีศึกษาชุมชนเมืองเก่าริมแม่น้ำ...
ชื่อผู้แต่งกฤตภัทร ถาปาลบุตร kku-arc.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกDS589.ห142 ก275
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสู่ความเป็นไท ปลดพันธนาการ "หนี้สิน" ในแบบฉบับบ้านสามขา : โครงการวิจัย รูปแบบการแก้ปัญหาหน...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานภาค, 2546.
เลขเรียกDS589.N35 ม862 2546,332.02402 ก217
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มเยาวชน ในการจัดการป่าชุมชนบ้านแม่แปง ตำบลนาพูน อำเภอวังช...
ชื่อผู้แต่งจเร คำหุ่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546.
เลขเรียก333.7515 จ184ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ เทศบาลตำบลปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขัน...
ชื่อผู้แต่งพนัส พฤกษ์สุนันท์.
พิมพลักษณ์ราชบุรี : ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2546.
เลขเรียก307.14 พ196ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้และจัดการความรู้ของชุมชน ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549
เลขเรียกS946.34.T5 ก46 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการโบราณคดีชุมชน : การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความสามารถของชุมชนท้...
ชื่อผู้แต่งสายันต์ ไพรชาญจิตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.
เลขเรียกDS589.น6 ส63 2548
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนทัศน์พัฒนาการสร้างชุมชนและเมืองโดยภาคประชาชน : รายงานฉบับสมบูรณ์ = Development paradigm of co...
ชื่อผู้แต่งฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์
พิมพลักษณ์2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารของชุมชนบ้านครัวในการสร้างความเข้มแข็งภายในชุมชน ในกรณีพิพาทโครงการก่อสร้างถนนรวมแล...
ชื่อผู้แต่งโศจิวัจน์ บุญประดิษฐ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
เลขเรียก302.2242 ศ911ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
15
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกลุ่มท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมของประชาชนการพัฒนาชนบท : กรณีศึกษา บ้านห้วยเม็ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเช...
ชื่อผู้แต่งชุลีพร วิมุกตานนท์.
พิมพลักษณ์2532.
เลขเรียกHN700.55.R8 ช74EB
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา