Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการฝึกอบรม หลักสูตร การทำงานเป็นทีม (Team Learning) และ หลักสูตร การสร้างความร่วมมืออย่างมีประ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะทำงานโครงการนำร่องพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม, 2550.
เลขเรียกHM756 ก461,658.4022 ย349ก ล. 7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบล กับประชาคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน (ระยะที...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546.
เลขเรียก307.1412
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม / สนธยา พลศรี
ชื่อผู้แต่งสนธยา พลศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2556.
เลขเรียกHM716 .ส33 2556,307.14 ส191ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการทำงานเป็นทีมของพัฒนากรในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ...
ชื่อผู้แต่งกรกนก บุญชูจรัส.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์และสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
เลขเรียกHD66 ก42
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารวิชาการปฏิบัติการชุมชน / พีรธร บุณยรัตพันธุ์, บุญส่ง กวยเงิน, พัฒน์ศักดิ์ กระต่ายน้อย.
ชื่อผู้แต่งพีรธร บุณยรัตพันธุ์.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สถาบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552.
เลขเรียกHM711 พ791,307 พ791อ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดและเทคนิคการใช้ชีวิตและทำงานในชนบท : กลั่นกรองบทเรียน แลกเปลี่ยนเป็นความรู้ / สำนักบัณฑิตอา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ม58,307 น77
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา