Found: 1,266  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ / กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงกา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2555
เลขเรียกส.ร. 323 ป1711ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปีวิกฤตเศรษฐกิจไทยกับประชาธิปไตยบนทาง 3 แพร่ง / ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์.
ชื่อผู้แต่งฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 1759 Double A Pr., c2550.
เลขเรียกHC445 .ฐุ63 2550.,320.9593 ฐ335ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ข้อคิดบริหารคน จาก 100 ยอดนักบริหารไทย / พิภพ อุดรและ วิทยา ด่านธำรง, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557
เลขเรียกHF5549 .ห36 2557,658.3 ห159 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ทางเลือก มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 / กรมการจัดหางาน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน, [2555?].
เลขเรียกKPT1328.D58 ห36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี วันเยาวชนแห่งชาติ / กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2548.
เลขเรียก305.23 พ113ย 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ปี พก. สู่การเข้าถึงสิทธิคนพิการที่เป็นจริง / สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและวิชาการ สำนักฯ, [2554].
เลขเรียกHV1559.ท9 ส63,ส.ร. 362.4 ส125ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ปี พก. สู่การเข้าถึงสิทธิคนพิการที่เป็นจริง = NEP towards making the rights real / กองบรรณาธิการ อ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2554 [2011]
เลขเรียกHV1559.T5 ส733 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี PMAT บนเส้นทางการบริหารทรัพยากรบุคคลไทย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย. [text]
ชื่อผู้แต่งสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย [2548?].
เลขเรียก658.3 ส16ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 ทศวรรษ การพัฒนาคนเกาหลีใต้ / จิรประภา อัครบวร.
ชื่อผู้แต่งจิรประภา อัครบวร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรกนกการพิมพ์, 2559.
เลขเรียกHF5549.2.K8 จ237 2559,330.9519 จ493ห 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง6 ปี สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ : วิจัยและขับเคลื่อนเพื่อกำลังคนด้านสุขภาพ / สำนักงานวิจ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงาน, 2555
เลขเรียกRA 410.58 ว3211ห,GP W 76 ส221ห 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 กฎเหล็กสู่ความเป็นซูเปอร์ฮีโร่ = The seven spiritual laws of superheroes : harnessing our power t...
ชื่อผู้แต่งโชปรา, ดีปัก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2556.
เลขเรียกBF 637.S8 ช838จ 2556,204 ช838จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 นวัตกรรม ทางสังคมไทย เทิดไท้ องค์ราชันย์ / กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, [2551]
เลขเรียกHV400.55 ป83
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 นวัตกรรมทางสังคมไทย เทิดไท้ องค์ราชันย์ / [ประธานคณะทำงาน เพ็ญศรี โกมลทัต] .
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, 2550.
เลขเรียก307.14 ก151ป 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 นวัตกรรมทางสังคมไทย เทิดไท้ องค์ราชันย์ / กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ชื่อผู้แต่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, 2550
เลขเรียกHV400.55 ป8 2550,309.212 พ63ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 นวัตกรรมทางสังคมไทย เทิดไท้ องค์ราชันย์ / ประธานคณะทำงาน เพ็ญศรี โกมลทัต
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, 2550.
เลขเรียกHV400.55 น294 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา