Found: 9  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพัฒนาเครือข่ายเกษตกรในเขตปฏิรูปที่ดิน : กรณีเครือข่ายนางพิมพ์ โถตันคำ / โดย เดชา วิลาวรรณ...
ชื่อผู้แต่งเดชา วิลาวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2557.
เลขเรียก334.683 ด842ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน : กรณีเครือข่ายนางพิมพ์ โถตันคำ / โดย เดชา วิลาวรร...
ชื่อผู้แต่งเดชา วิลาวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2557.
เลขเรียกHD1491.T52S2 ด842 2557,630 ด522ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน : กรณีเครือข่ายนางพิมพ์ โถตันคำ / โดย เดชา วิลาวรรณ,...
ชื่อผู้แต่งเดชา วิลาวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและสำนักงานสำนักวิชาการและแผนงาน, 2557.
เลขเรียกHD8039.F32T5 ด7ก 2557,333 ด522ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพึ่งพาตนเอง : ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการเกษตร / บรรณาธิการ สุรัตน์ วรางค์รัตน์, ศิริพร อินธิแสง.
พิมพลักษณ์สกลนคร : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูสกลนคร, 2532.
เลขเรียกS542.5.ท9ส1 ก6
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในการพัฒนาอาชีพการเกษตรให้แก่คนรุ่นใหม่ และแรงงานคืนถิ่น : กรณีศึกษาเ...
ชื่อผู้แต่งกานดา ศากยะโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2557.
เลขเรียก338.1 ก432ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชนในการพัฒนาอาชีพการเกษตรให้แก่คนรุ่นใหม่ และแรงงานคืนถิ่น : กรณีศึกษาเ...
ชื่อผู้แต่งกานดา ศากยะโรจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม, 2557.
เลขเรียกS544.5.T5 ก432ก 2557,333.95153 ก432ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเรียน 25 ปี เครือข่ายอินแปง : วิถีคนภูพาน ตำนานชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน / คณะทำงาน สังเคราะห์ และเรี...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : รือข่ายอินแปง และ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2556.
เลขเรียกS494.5.S86 บ3 2556,338.1 บ128
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเรียน 25 ปีเครือข่ายอินแปง : วิถีคนภูพาน ตำนานชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2556
เลขเรียก338.1 บ14
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการเพื่อสนองพระราชดำริพระราชวงศ์ / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร.
พิมพลักษณ์สกลนคร : มหาวิทยาลัยฯ, 2547.
เลขเรียกDS586.8 ม53,307.7209593 ก584ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา