Found: 204  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ 16 ธันวาคม 2544 / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [254-?]
เลขเรียก378.593 ม17ย [254-?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง36 ปี มูลนิธิโครงการหลวงกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 / [กองบรรณาธิการ ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร...
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิโครงการหลวง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2548]
เลขเรียกS544.5.T5 ค962ส 2548,630.9593
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง37 ปี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 6 มีนาคม 2555 / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2555.
เลขเรียกHD1333.T5 ส691 2555,333.31593 ก557ส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ปีของการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สถาบันวิจัยและพัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537.
เลขเรียกLG395.T5K3 ก782ส 2533-2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรมวิชาการเกษตร / โดย ปฐม มณีโรจน์
ชื่อผู้แต่งปฐม มณีโรจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปิ่นเกล้าการพิมพ์, 2532.
เลขเรียกS293 ป141,354.59307 ค961 2 ล.13
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / โดย พิทยา บวรวัฒนา
ชื่อผู้แต่งพิทยา บวรวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปิ่นเกล้าการพิมพ์, 2532.
เลขเรียกS293 พ671,354.59307 ค961 2 ล.12
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน : กรณีเครือข่ายนางพิมพ์ โถตันคำ / โดย เดชา วิลาวรรณ,...
ชื่อผู้แต่งเดชา วิลาวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและสำนักงานสำนักวิชาการและแผนงาน, 2557.
เลขเรียกHD8039.F32T5 ด7ก 2557,333 ด522ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินกรณีเครือข่ายนางพิมพ์ โถตันคำ / เดชา วิลาวรรณ และอาท...
ชื่อผู้แต่งเดชา วิลาวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2557
เลขเรียกวจ 630.715 ด826ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกร ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่อำเภอละแม จังห...
ชื่อผู้แต่งรัชดา เพชรรัตน์
พิมพลักษณ์[ชุมพร] : กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2557.
เลขเรียกHD8039.F32T5 ร331 2557,630.92 ร331ก2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้และจัดการความรู้ของชุมชนด้านการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสบับสนุนการวิจัย, 2549.
เลขเรียก307.1412
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มเศรษฐกิจของชาวบ้าน : ความสำเร็จและความอยู่รอด / นิพนธ์ พัวพงศกร, อัมมาร สยามวาลา. การปรับขบวน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2538.
เลขเรียก338.9593 ก318 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกว่าจะเป็นเกษตรอินทรีย์...ของชาวหนองตอกแป้น : พรพิตา คลังภูเขียว.
ชื่อผู้แต่งพรพิตา คลังภูเขียว
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น, [2553].
เลขเรียกS605.5 ก322 2553,630.715 พ247ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบระบบสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนาการเกษตร อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี : รายงานการวิจัยฉบับสมบู...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2540.
เลขเรียก630.9593
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำระบบการปลูกพืชตลอดปีไปสู่เกษตรกรในภาคเหนือของประเทศไทย ปัญหาและแนวทาง : รายงานการสำรสจระหว่าง ...
ชื่อผู้แต่งสมพงษ์ ชีวสันต์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2524.
เลขเรียก630.7150593 ส16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการประจำปี 2550 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 กรมวิชาการเกษตร : เอกสารประกอบการบร...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการประจำปี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 (2550 : ระยอง)
พิมพลักษณ์ระยอง : สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 6 กรมวิชาการเกษตร, 2550.
เลขเรียก630.9593 ก481ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา