Found: 11  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ 16 ธันวาคม 2544 / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [254-?]
เลขเรียก378.593 ม17ย [254-?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable development) : ทางเลือกใหม่ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม : เอกสารวิชาการ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาแบบยั่งยืน : ทางเลือกใหม่ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม (2534 : นครปฐม)
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534.
เลขเรียกQH541 อ885,333.715 ก525ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเหมาะสมและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ / จัดทำโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหา...
พิมพลักษณ์[นครปฐม : คณะ], 2544.
เลขเรียกTD194.5.T5 ก522 ล.1-6 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ที่ดินภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม / ชิดชนก สงวนทรัพย = Ag...
ชื่อผู้แต่งชิดชนก สงวนทรัพย์
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครบรอบ ... ปี ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2534.
เลขเรียก378.593 ทม0417ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปราชญ์ท้องถิ่น 2 / มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบการทำฟาร์ม : รายงานการสัมมนา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม วันที่ 4-7 เมษายน...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนา ระบบการทำฟาร์ม (ครั้งที่ 5 : 2531 : นครปฐม)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมวิชาการเกษตร, 2532.
เลขเรียกS560.3 .ก271 2531,630 ก525ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการฝึกภาคสนามครั้งที่ 3 : การวางแผนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พื้น...
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความเห็นเรื่องเกษตรกรรมยั่งยืน : ทางเลือกเกษตรกรในยุคไร้พรมแ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความเห็นเรื่องเกษตรกรรมยั่งยืน : ทางเลือกเกษตรกรในยุคไร้พรมแดน (2556 : นครปฐม)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2556]
เลขเรียกS494.5.S86 ก474ส 2556,630.68 ก474
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการผลิตพืช / ผู้แต่ง อภิพรรณ พุกภักดี ... [และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ จวงจันทร์ ดวงพัตรา, วาสนา ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ, 2541.
เลขเรียกSB121 ห321,581.1 อ258ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครปฐม
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, [2531]-
เลขเรียก630.20112 น927 นฐ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา