Found: 81  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง37 ปี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 6 มีนาคม 2555 / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2555.
เลขเรียกHD1333.T5 ส691 2555,333.31593 ก557ส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน : กรณีเครือข่ายนางพิมพ์ โถตันคำ / โดย เดชา วิลาวรรณ,...
ชื่อผู้แต่งเดชา วิลาวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและสำนักงานสำนักวิชาการและแผนงาน, 2557.
เลขเรียกHD8039.F32T5 ด7ก 2557,333 ด522ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการประจำปี 2536 : สรุปผลงานวิจัยกลุ่มพืช ณ โรงแรมเอเซีย พัทยา จังหวัดชลบุรี 26-30 เมษา...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการเกษตร. การประชุมวิชาการประจำปี (2536 : ชลบุรี)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2536.
เลขเรียก631.5 ก482ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประสานงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดชัยนาท ปี 2535 / สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2536.
เลขเรียกS544.5.T5 ก491
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับทิศทางและบูรณาการแผนงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ปี 2548 - 2549 : การประชุมเชิงปฏิบัติการ ;...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับทิศทางและบูรณาการงานวิจัย ของมูลนิธิโครงการหลวง ปี 2548-2549 (2547 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิโครงการหลวง, 2547.
เลขเรียก630.72 ก474ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนที่สูง : รายงานผลการปฏิบัติงา...
ชื่อผู้แต่งรำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกภน 630.95936 ร219ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยเพื่องานพัฒนา : ประสบการณ์จากภาคสนาม : สมัชชาวิชาการ ประจำปี 2529, 24-25 พ.ย. 2529 / โครงก...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสมัชชาวิชาการประจำปี 2529 (2529 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการศึกษาทางเลือกการพัฒนา สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530.
เลขเรียก001.424 ก514ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพื้นที่และชุมชนหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 จังหวัดยะลา : ผนวกแผนพัฒนาการเกษตร 5 ปี (2540-2544)...
ชื่อผู้แต่งพงศกร ทิพย์ดนตรี
พิมพลักษณ์ยะลา : สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา, 2540
เลขเรียกS545.53.T5 พ25 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร : การพัฒนาการเกษตร / กำจร หลุยยะพงศ์ และคณะ
ชื่อผู้แต่งกำจร หลุยยะพงศ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2560
เลขเรียกวจ P91.3 ก449ป,630.72 ก561ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร:การบริหารจัดการทรัพยากร / สมสุข หินวิมาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หยิงหยาง, 2560.
เลขเรียกวจ P91.3 ก449,354.3072 ส286ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขบวนการเกษตรกรรมยั่งยืนในสังคมไทยและการเมืองของงานเขียนเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) / อนุสรณ์ อุณโณ...
ชื่อผู้แต่งอนุสรณ์ อุณโณ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ฝ่ายสนับสนุนและประสานงานวิจัยมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย), 2546.
เลขเรียกS494.5.ก65 อ37
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดิน / ชนินทร จารุจันทร์.
ชื่อผู้แต่งชนินทร จารุจันทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2540.
เลขเรียกHD8039.F32T5 ช3ค 2540,338.1 ช153ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือมาตรฐานตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ / โดย ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษบกิจการเกษตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษบกิจการเกษตร, 2559.
เลขเรียกH62.A1 ค695 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวิจัยพื้นฐานฐานรากของการพัฒนาประเทศตามปรัชญาพอเพียง เล่ม 2 การวิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาการเกษตร อา...
ชื่อผู้แต่งอารันต์ พัฒโนทัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2550
เลขเรียก630 อ655
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา