Found: 151  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง37 ปี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 6 มีนาคม 2555 / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2555.
เลขเรียกHD1333.T5 ส691 2555,333.31593 ก557ส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน : กรณีเครือข่ายนางพิมพ์ โถตันคำ / โดย เดชา วิลาวรรณ,...
ชื่อผู้แต่งเดชา วิลาวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและสำนักงานสำนักวิชาการและแผนงาน, 2557.
เลขเรียกHD8039.F32T5 ด7ก 2557,333 ด522ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้และจัดการความรู้ของชุมชนด้านการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสบับสนุนการวิจัย, 2549.
เลขเรียก307.1412
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกว่าจะเป็นเกษตรอินทรีย์...ของชาวหนองตอกแป้น : พรพิตา คลังภูเขียว.
ชื่อผู้แต่งพรพิตา คลังภูเขียว
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น, [2553].
เลขเรียกS605.5 ก322 2553,630.715 พ247ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขยายผลสู่สาธารณะเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำ ดิน ป่า และการเกษตร ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / คณะทำงาน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : คณะทำงานวิชาการ สภาที่ปรึกษาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ , [2550].
เลขเรียกHC445 ก522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบระบบสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนาการเกษตร อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี : รายงานการวิจัยฉบับสมบู...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2540.
เลขเรียก630.9593
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการประจำปี 2536 : สรุปผลงานวิจัยกลุ่มพืช ณ โรงแรมเอเซีย พัทยา จังหวัดชลบุรี 26-30 เมษา...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการเกษตร. การประชุมวิชาการประจำปี (2536 : ชลบุรี)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2536.
เลขเรียก631.5 ก482ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้า : รายงานการวิจ...
ชื่อผู้แต่งอรพรรณ สิทธิชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2554
เลขเรียกส.ร. 631.58 อ176ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประสานงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดชัยนาท ปี 2535 / สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2536.
เลขเรียกS544.5.T5 ก491
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 / จัดเเตรียมโดย ศูนย์...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544.
เลขเรียก630.9593
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 : เสนอต่อ กองประเมินผล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544.
เลขเรียกS544.5 T5 ร6434 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรภาคใต้ การจัดการไร่นา การวิเคราะห์ฟาร์ม และการจำแนกเกษตรกร 22-2...
ชื่อผู้แต่งการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรภาคใต้ การจัดการไร่นา การวิเคราะห์ฟาร์ม และการจำแนกเกษตรกร (2531 : พัทลุง)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมส่งเสริมการเกษตร, 2531.
เลขเรียก631
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนที่สูง : รายงานผลการปฏิบัติงา...
ชื่อผู้แต่งรำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกภน 630.95936 ร219ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการตลาดส้มปลอดภัยเพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออกของเกษตรกรในเขตจังหวัดเชียงราย : รายงา...
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา เชาว์วาทิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2547.
เลขเรียก634.31
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเกษตรในพื้นที่กึ่งเมืองเพื่อการพี่งตนเอง: กรณีศึกษาบ้านติดต่อ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง ...
ชื่อผู้แต่งวัชราภรณ์ วัฒนขำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552
เลขเรียกส.ร. 630.715 ว112ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา