Found: 1,706  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"หกทศวรรษการพัฒนาการเกษตรตามรอยยุคลบาท" / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2556.
เลขเรียกDS570.3.ภ7 ห111 2556,923.1593 ภ671ห11 2556 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เกษตรกรรมธรรมชาติ : สำนึกใหม่ในระบบนิเวศน์" : การเยือนประเทศไทยของ มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ 25 กรกฎาคม - ...
ชื่อผู้แต่งฟูกูโอกะ, มาซาโนบุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2533
เลขเรียก630.715 ฟ411ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ในหลวงฯ" : กษัตริย์นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่ / พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.
ชื่อผู้แต่งพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คสไมล์, 2549.
เลขเรียกDS586.8 .พ4855 2549,923.1593 ภ74น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) แผนแม่บทพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัดนครราชสีมา 2535-2539 / โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2533.
เลขเรียกS544.5.T5 ร399
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี ชนบทไทย / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2530
เลขเรียกHN700.592.C6 ส728,351.818 ส691ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี วนเกษตร / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา กรมการศาสนา, [2537].
เลขเรียก634.99 ค123ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปีวนเกษตร / [คณะองค์กรร่วมจัดการสัมมนาเครือข่ายวนเกษตร]
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเครือข่ายชาวบ้านในสังคมวนเกษตร (2537 : ฉะเชิงเทรา)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2537.
เลขเรียกS494.5.A45 ก525ป 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปี แห่งการบุกเบิกพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย : รายงานความช่วยเหลือทางด้านเกษตรที่สูง ที่...
พิมพลักษณ์ไทเป : Veterans printing wokks, (25--).
เลขเรียก630.7150593 ส235 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปีแห่งการบุกเบิกพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย
พิมพลักษณ์Teipei, Taiwan : Vocational Assistance Commission for Retired Servicemen, [2529?]
เลขเรียก630.7150593 ส728
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / บรรณาธิการ : ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2536].
เลขเรียก630.609593 ส728 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปีสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อวิทยาการและสังคม / สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมห...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2536].
เลขเรียกLG395.ก258 ส728 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ 16 ธันวาคม 2544 / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [254-?]
เลขเรียก378.593 ม17ย [254-?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 24 มีนาคม 2542.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2542.
เลขเรียก338.1 ย318 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง22 ปี ธ.ก.ส. กับงานพัฒนาการเกษตร
ชื่อผู้แต่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคาร, [2531]
เลขเรียก354.593092 ธ238ย
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง22 ปี ธ.ก.ส. กับงานพัฒนาการเกษตร / ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.
ชื่อผู้แต่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร , (253-).
เลขเรียก332.31 ธ238ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา