Found: 1,282  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"หกทศวรรษการพัฒนาการเกษตรตามรอยยุคลบาท" / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2556.
เลขเรียกDS570.3.ภ7 ห111 2556,923.1593 ภ671ห11 2556 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เกษตรกรรมธรรมชาติ : สำนึกใหม่ในระบบนิเวศน์" : การเยือนประเทศไทยของ มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ 25 กรกฎาคม - ...
ชื่อผู้แต่งฟูกูโอกะ, มาซาโนบุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2533
เลขเรียก630.715 ฟ411ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) แผนแม่บทพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัดนครราชสีมา 2535-2539 / โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2533.
เลขเรียกS544.5.T5 ร399
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี วนเกษตร / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา กรมการศาสนา, [2537].
เลขเรียก634.99
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปี แห่งการบุกเบิกพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย : รายงานความช่วยเหลือทางด้านเกษตรที่สูง ที่...
พิมพลักษณ์ไทเป : Veterans printing wokks, (25--).
เลขเรียก630.7150593 ส235
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปีแห่งการบุกเบิกพัฒนาพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทย
พิมพลักษณ์Teipei, Taiwan : Vocational Assistance Commission for Retired Servicemen, [2529?]
เลขเรียก630.7150593
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / บรรณาธิการ : ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2536].
เลขเรียก630.609593 ส728 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปีสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อวิทยาการและสังคม / สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมห...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2536].
เลขเรียกLG395.ก258 ส728 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ 16 ธันวาคม 2544 / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [254-?]
เลขเรียก378.593 ม17ย [254-?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 24 มีนาคม 2542.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2542.
เลขเรียก338.1 ย318 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง22 ปี ธ.ก.ส. กับงานพัฒนาการเกษตร
ชื่อผู้แต่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคาร, [2531]
เลขเรียก354.593092 ธ238ย
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง22 ปี ธ.ก.ส. กับงานพัฒนาการเกษตร / ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.
ชื่อผู้แต่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร , (253-).
เลขเรียก332.31 ธ238ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง22 ปี ธ.ก.ส.กับงานพัฒนาการเกษตร / ฝ่ายวางแผน ธ.ก.ส.
ชื่อผู้แต่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร. ฝ่ายวางแผน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่าย, [2531?]
เลขเรียกHG2051.T35 .ธ15
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี อินแปง : เครือข่ายอินแปงโมเดลการพัฒนาแบบพระอินทร์สร้าง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน, [2556].
เลขเรียก307.1412 ย318 2556 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง26 ปี ปฏิรูปที่ดินสู่ความยั่งยืน [จุลสาร] /สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม, 2544.
เลขเรียกS ป2ป 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา