Found: 30  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลไกเชิงพื้นที่ในการป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน : บทเรียนทรงพลัง / ฐาศุกร์ จันประเสริฐ, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอดร ออล ดิจิตอล พริ้นท์, [2562]
เลขเรียกHV6710 ก49 2562,363.42 ก286 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลไกเชิงพื้นที่ในการป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน : บทเรียนทรงพลัง / บรรณาธิการ : ฐาศุกร์ จันประเสริ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, ม.ป.ป.
เลขเรียกHV6722.T5 ก 2561,363.42 ก286
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลไกเชิงพื้นที่ในการป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน : บทเรียนทรงพลัง / ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปั...
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ. ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ฯ, [2561?]
เลขเรียก363.42 ส242ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพนันที่แฝงในงานวัด : กระบวนการการเปลี่ยนสภาพของกิจกรรมงานวัดและผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมการเล่นพนัน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2558.
เลขเรียก363.42 ก492 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวความคิดและพฤติกรรมเกี่ยวกับการพนันของเด็กและเยาวชน [Research].
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, [2532].
เลขเรียกHV6708 .ส25
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกิจกรรมป้องกันภัยพนันในมหาวิทยาลัย [videorecording] / โครงการมหาวิทยาลัยไทยหยุดพนัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
7
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกิจกรรมป้องกันภัยพนันในมหาวิทยาลัย [videorecording] / โครงการมหาวิทยาลัยไทยหยุดพนัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน, 2559.
เลขเรียก363.42 ค971 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
8
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกิจกรรมป้องกันภัยพนันในมหาวิทยาลัย [videorecording] / โครงการมหาวิทยาลัยไทยหยุดพนัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน, 2559.
เลขเรียก363.42 ค971 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
9
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกิจกรรมป้องกันภัยพนันในมหาวิทยาลัย [video recording] / โครงการมหาวิทยาลัยไทยหยุดพนัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก : ผู้หญิง อำนาจ วัฒนธรรมแฟน และชนชั้นใหม่ / วสันต์ ปัญญาแก้ว, บรรณาธิการ te...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฺมหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกGV944.T5 ฟ539,796.334 ฟ541ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก : ความเป็นชาย วัยรุ่น และวัฒนธรรมบริโภคนิยม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / วส...
ชื่อผู้แต่งวสันต์ ปัญญาแก้ว
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
เลขเรียกส.ร. 306.482 ว1811ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรการคุ้มครองเด็กตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 / พงศกร เรืองเดชขจร = Measures for the protect...
ชื่อผู้แต่งพงศกร เรืองเดชขจร
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการพนัน จากความรู้สู่การสร้างรูปธรรม / สุพร อภินันทเวช
ชื่อผู้แต่งสุพร อภินันทเวช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพื่อลดผลกระทบจากการพนัน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2558.
เลขเรียกHV6722.T5 ส827ร,363.42 ส827ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี ... ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน = Anual report ... Center for gambling studies / ศูนย์ศึกษ...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน, 2556-.
เลขเรียกHV6722.T5 จ7ร,ร 363.42 ศ734ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน ปี 2561 = Center dor gambling studies report 2018 / บรรณาธิการ โดย แม้น...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
เลขเรียกHV6722.T5 ร 2561,อ 363.42 ศ816ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา