Found: 54  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการเข้าสู่การพนัน ตำบลนาด่าน อำเภอสุวร...
ชื่อผู้แต่งสมพัฒน์ ธิปโชติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551
เลขเรียกส.ร. 363.42 ส166ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลไกเชิงพื้นที่ในการป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน : บทเรียนทรงพลัง / ฐาศุกร์ จันประเสริฐ, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอดร ออล ดิจิตอล พริ้นท์, [2562]
เลขเรียกHV6710 ก49 2562,363.42 ก286 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลไกเชิงพื้นที่ในการป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน : บทเรียนทรงพลัง / บรรณาธิการ : ฐาศุกร์ จันประเสริ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, ม.ป.ป.
เลขเรียกHV6722.T5 ก 2561,363.42 ก286
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลไกเชิงพื้นที่ในการป้องกันและลดผลกระทบจากการพนัน : บทเรียนทรงพลัง / ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปั...
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ. ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ฯ, [2561?]
เลขเรียก363.42 ส242ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพนัน (ชุมชน) จัดการได้ / ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มาตา การพิมพ์ , 2556.
เลขเรียก363.42 ช766ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการเล่นการพนันและรูปแบบการแก้ไขและป้องกันการเล่นการพนันในเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม / ...
ชื่อผู้แต่งวุฒิชัย พรรณะ.
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียก364.172 ว433ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพิ่มความผิดเกี่ยวกับการพนันเป็นความผิดมูลฐานในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 254...
ชื่อผู้แต่งกานต์ คนึงสุขเกษม
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกิจกรรมป้องกันภัยพนันในมหาวิทยาลัย [videorecording] / โครงการมหาวิทยาลัยไทยหยุดพนัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
9
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกิจกรรมป้องกันภัยพนันในมหาวิทยาลัย [videorecording] / โครงการมหาวิทยาลัยไทยหยุดพนัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน, 2559.
เลขเรียก363.42 ค971 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
10
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องกิจกรรมป้องกันภัยพนันในมหาวิทยาลัย [videorecording] / โครงการมหาวิทยาลัยไทยหยุดพนัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน, 2559.
เลขเรียก363.42 ค971 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
11
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกิจกรรมป้องกันภัยพนันในมหาวิทยาลัย [video recording] / โครงการมหาวิทยาลัยไทยหยุดพนัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ข้อมูลนโยบายสาธารณะการลดปัญหาจากการพนัน, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือชุมชนปลอดการพนัน / บรรณาธิการ ฐิตินบ โกมลนิมิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักข่าวชาวบ้าน, 2550.
เลขเรียกHV6722.T5 ค74 2550,363.42 ค416
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนอกรอบข้างสภา / [โดย อนิศ โอสถานุเคราะห์]
ชื่อผู้แต่งอนิศ โอสถานุเคราะห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อัมรินทร์บุ๊คเซนเตอร์, 2547.
เลขเรียกJQ1745 อ179,330.9593 อ15น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาจิต ปัญหาใจ ปัญหาเด็ก..เด็ก.. ปัญหาผู้ใหญ่ แก้ได้ด้วยตัวคุณ / คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาเพรส, 2552.
เลขเรียกRA790 จ75 2552,WM 105 ป525 2551,155 ป525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการสัมมนาทางวิชาการ / จัดทำโดย นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัย, 2544.
เลขเรียก355.03 ผ191
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา