Found: 320  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBeauty secret สวยได้ง่ายๆ แย่างที่ใจต้องการ / วนิดา นิรมร.
ชื่อผู้แต่งวนิดา นิรมร.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บ้านนักคิด, 2549.
เลขเรียกPL4209.4.ด7 อ93,646.72 ว171บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCASINO ดอกไม้บาป / 'รงค์ วงษ์สวรรค์.
ชื่อผู้แต่ง'รงค์ วงษ์สวรรค์ 2475-2552.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2548.
เลขเรียกPL4209.4.ร22 ค65,364.172 ร113ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFact Book 2005 : ข้อมูลสถิติการซื้อขายหลักทรัพย์ 2548/ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท บุญศิริการพิมพ์ จำกัด, 2548
เลขเรียก332.642593 ต172ข 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGumbling behavior in Thai stock market / Atchara Yomsin = พฤติกรรมการเสี่ยงโชคในตลาดหลักทรัพย์แห่งป...
ชื่อผู้แต่งAtchara Yomsin.
พิมพลักษณ์2010.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการพนัน ฉบับทำงาน / สมพร พรหมหิตาธร...[และคณะ].
ชื่อผู้แต่งสมพร พรหมหิตาธร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนสวัสดิการกองวิชาการ, 2543.
เลขเรียก345 ส265ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายที่ดินและกฎหมายพาณิชย์ที่น่ารู้สำหรับประชาชน / โครงการศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา สา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. โครงการศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540.
เลขเรียกHD940.6 .ส75,346 ส747ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายที่ใช้ในศาลอุทธรณ์และฎีกา พระราชบัญญัติ [Text] / พิชัย นิลทองคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Pichai Group, 2556
เลขเรียก340 พ642ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายพาณิชย์ 2 ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย = Commercial law 2 / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยส...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559.
เลขเรียก346.07 ส481ก2 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ =...
ชื่อผู้แต่งพิมพ์ใจ รื่นเริง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2555
เลขเรียก346.07 พ36ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ปราณีประนอม การพนันขันต่อคำสอนขั้นปริ...
ชื่อผู้แต่งประเสริฐมนูกิจ หลวง
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง, 2477.
เลขเรียก347.7 ป1711ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ การพนันขันต่อ / ญา...
ชื่อผู้แต่งญาณี มโนพิโมกษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยูนิตี้พับลิเคชั่น, 2524.
เลขเรียกK ญ249 2524,346.04 ญ24ก 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ = ...
ชื่อผู้แต่งพิมพ์ใจ รื่นเริง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2557.
เลขเรียก346.04 พ716ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ = ...
ชื่อผู้แต่งพิมพ์ใจ รื่นเริง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา