Found: 574  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ปัจัจยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพของผู้พ้นโทษที่ได้รับใบรับรองความประพฤติจากกรมราชทัณฑ์" ...
ชื่อผู้แต่งเพลินใจ แต้เกษม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์, 2553
เลขเรียกส.ร. 365.6 พ573ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ สำนักพัฒนาชุมชน / สำนักพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร.
ชื่อผู้แต่งกรุงเทพมหานคร. สำนักพัฒนาชุมชน.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนัก, [2545].
เลขเรียก307.3 ก263ห 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง117อาชีพเกษตรกรรมทางเลือก : เพื่อรองรับวิกฤติเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาการว่างงาน / กระทรวงเกษตรและสหกร...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2552]
เลขเรียกS494.5.A65 ห37
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 อาชีพ เรียนลัด รวยเร็ว / กองบรรณาธิการพีเพิลมีเดีย.
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการพีเพิลมีเดีย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีเพิลมีเดีย, 2550.
เลขเรียกHF5382.5.ท9 ก52,331.7 ส35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง8 มหาคำถามทีมนุษย์สมัครงานทุกคนต้องอ่าน = The 8 Job Interview Weapons / มาร์ค เหล่าถาวรวงศ์
ชื่อผู้แต่งมาร์ค เหล่าถาวรวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559
เลขเรียกHF5549.5.I6 ม457,658.311 ม458ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCareer conversation คำถามฉุกคิดเพื่อพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ / อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
ชื่อผู้แต่งอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2561
เลขเรียกHF5549.5.C35 อ-ค 2561,658.3124 อ631ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCareer development in practice / อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
ชื่อผู้แต่งอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2550.
เลขเรียก658.3124 อ631ค 2550
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCareer development in practice / อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ ; ลัดดา เตมีย์, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2557.
เลขเรียกHF 5549.5 .C35 อ26 2557,658.3 อ64ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCareer development in practice / อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2550.
เลขเรียกHF5549.5.C35 .อ65 2550,658.312404 อ267ค 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกญ. 441 : ปฏิบัติการการศึกษาผู้ใหญ่ / ปฐม นิคมานนท์
ชื่อผู้แต่งปฐม นิคมานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2528.
เลขเรียก374.93 ป 039 ก 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาการเข้าสู่ระบบการพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคเหนือต...
ชื่อผู้แต่งจิรานันท์ จิววัฒนารักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการฝึกลูกมือช่างงานหัตถกรรมในชุมชนเมือง / สมบูรณ์ ทำนอง.
พิมพลักษณ์2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการฝึกวิชาชีพให้ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระของ สุพิษ ดงร...
ชื่อผู้แต่งสุพิษ ดงรุ่ง
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการฝึกอาชีพและกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้ต้องขังของเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี / ...
ชื่อผู้แต่งนันทนัช โชติกิตติพงศ์.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา