Found: 12  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบการจัดการความวิตกกังวลของผู้อายุระหว่างการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติกับการผ่อนคลายกล้ามเนื้...
ชื่อผู้แต่งวันวิสาข์ สายสนั่น ณ อยุธยา
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพ่งกสิน วิธีฝึกกรรมฐานที่จิตเป็นสมาธิเร้จ / จรูญ วรรณกสิณานนท์
ชื่อผู้แต่งจรูญ วรรณกสิณานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พุทธลีลา, 2545
เลขเรียก294.35 จ472ก 3 545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตื่น...ด้วยสมาธิ / ปริญ
ชื่อผู้แต่งปริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Book maker, 2561
เลขเรียก294.3122 ป457ต 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรับปรุงชีวิตใหม่ด้วยอานาปานสติภาวนา พุทธทาสภิกขุ [Text]
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ
พิมพลักษณ์นนทบุรี กองทุนวุฒิธรรม ม.ป.ป
เลขเรียก294.32
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการจัดกิจกรรมแนะแนวโดยใช้วิธีสอนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสที่มีต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นม...
ชื่อผู้แต่งเบญจวรรณ วิเศษกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของโปรแกรมการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติร่วมกับการหายใจแบบเป่าปากต่อระดับความเครียดในผู้ป่วยสูงอายุโรคปอ...
ชื่อผู้แต่งพัชรี แสงอรุณ
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของโปรแกรมการฝึกสมาธิแบบอานาปานสติร่วมกับการหายใจแบบเป่าปากต่อระดับความเครียดในผู้ป่วยสูงอายุโรคปอ...
ชื่อผู้แต่งพัชรี แสงอรุณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา ; 2552.
เลขเรียกว613.0438
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝึกฝนสมาธิด้วยตนเอง / เมตฺติโก ภิกขุ
ชื่อผู้แต่งเมตฺติโก ภิกขุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2561
เลขเรียก294.3122 ม725ฝ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีฝึกสมาธิวิปัสนา / พุทธทาสภิกขุ.
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พุทธศาสน์ , 2525.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมาธิวันละ 5 นาที ชนะทุกข์ พิชิตกรรม / ศ. ศาสตรา, [นามแฝง]
ชื่อผู้แต่งศ. ศาสตรา, นามแฝง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มันตรา, 2556
เลขเรียก294.3122 ศ111ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอานาปานสติ...ลึกแต่ไม่ลับ / ส.ชิโนรส (พระมหาสุภา โนรโส)
ชื่อผู้แต่งพระมหาสุภา โนรโส
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์ธรรมะ, 2556
เลขเรียก294.3122 ส837อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนลัดการฝึกสติ โดยทำความรู้สึกตัวอย่างเดียว / อุบาสิกาพิกุล มโนเจริญ
ชื่อผู้แต่งอุบาสิกาพิกุล มโนเจริญ
พิมพลักษณ์แพร่ : กองทุนเผยแผ่ธรรม วัดแพร่แสงเทียน, 2554
เลขเรียกBQ5611.S16 อ73 2554,294.3444 พ631ร 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา