Found: 418  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNowhere girl / Juli Baker and Summer [นามแฝง]
ชื่อผู้แต่งJuli baker and summer [นามแฝง]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2560
เลขเรียกG465 จ685น 2560,750 จ685น 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSmart entrepreneur : ผู้ประกอบการใหม่ / [คณะผู้เรียบเรียง บัญชา สกุลดี ... ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2549.
เลขเรียกHD38.2 ส293,658.022 ส293
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ...
ชื่อผู้แต่งจุฑา วิริยะ 2498-
พิมพลักษณ์2533.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการโรงฝึกงานขช่างอุตสาหกรรม.
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ ตีรณธนากุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ, ม.ป.ป.
เลขเรียก371.6234 พ968ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการโรงฝึกงานช่างอุตสาหกรรม / ไพโรจน์ ตีตณธนากุล
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ ตีรณธนากุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, [2540?]
เลขเรียก371.623 พ 992 ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการโรงฝึกงานช่างอุตสาหกรรม / ไพโรจน์ ตีรณธนากุล.
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ ตีรณธนากุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ, 2528.
เลขเรียกTS155.A2 พ992,670.423 พ297ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการโรงฝึกงานช่างอุตสาหกรรม/ ไพโรจน์ ตีรณธนากุล.
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ ตีรณธนากุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ, 2528.
เลขเรียกTT170 พ992ก 2528,621.8 พ987ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย / คณะทำงานจัดทำแนวทางการ...
ชื่อผู้แต่งสำนักมาตรฐานอุดมศึกษา. คณะทำงานจัดทำแนวทางการทำกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อเรียนรู้คุณธรรมและจริยธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักฯ, 2543.
เลขเรียกLB3609 ส645,378.16 ท119ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดฝึกภาคปฏิบัติให้นักศึกษามีความสามารถในการทำงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน / สบสันติ์ ...
ชื่อผู้แต่งสบสันติ์ อุตกฤษฎ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรี, 2535.
เลขเรียก370.113072 ส219ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดระบบการวางผังโรงงานและการบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในโรงฝึกงานและห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาการบริหา...
ชื่อผู้แต่งอุดม อุดมพรธนสาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดองค์การและบริหารงานสำหรับโรงฝึกงานและโรงประลองของสถานศึกษา / ผจญ ขันธะชวนะ
ชื่อผู้แต่งผจญ ขันธะชวนะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า, [251-]
เลขเรียกLC5015 ผ143
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดองค์การและบริหารงานสำหรับโรงฝึกงานและโรงประลองของสถานศึกษา / ผจญ ขันธะชวนะ
ชื่อผู้แต่งผจญ ขันธะชวนะ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี, [25--]
เลขเรียก371.623 ผ12ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดองค์การและบริหารงานสำหรับโรงฝึกงานและโรงประลองของสถานศึกษา / ผจญ ขันธะชวนะ.
ชื่อผู้แต่งผจญ ขันธะชวนะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ., 252-?]
เลขเรียกTT153 ผ2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดและบริหารโรงฝึกงาน / สุวรรณ จำเดิม.
ชื่อผู้แต่งสุวรรณ จำเดิม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา, 2524.
เลขเรียก658.2 ส869ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดและบริหารโรงฝึกงาน / ฉลวย ธีระเผ่าพงษ์.
ชื่อผู้แต่งฉลวย ธีระเผ่าพงษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาพื้นฐานอุตสาหกรรมศึกษา คณะวิชาอุตสาหกรรมศึกษา วิทยาลัยครูพระนคร, 2530
เลขเรียก660.7 ฉ77ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา