Found: 18  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ / อนันต์ คงเครือพันธุ์... [และคณะ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559
เลขเรียกK3585 ก25 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหาผลกระทบของเอลนิโนที่มีต่อฝนในประเทศไทย = The investigation of influence of El nino cvents on ra...
ชื่อผู้แต่งมันทนา พฤกษะวัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา, 2531.
เลขเรียกGC296.8.E5 ม364,551.578 พ364ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม : การศึกษาเบื้องต้นถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อแรงงานในประเ...
ชื่อผู้แต่งนิรมล สุธรรมกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท, 2561 [2018]
เลขเรียกQC903.2.ท9 น64 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ : ความเปราะบางและแนวทางการปรับตัวเพื่อรับมือกับภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง วิฑู...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มูลนิธิสายใยแผ่นดิน [2554?].
เลขเรียกQC981.8.C5 ก491 2554?,551.6 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กับการวางแผนบริหารจัดการน้ำของไทย / สุจริต คุณธนกุลวงศ์ text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกGB661.2 ส7ก 2558,333.91072 ส749ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเด็นท้าทาย ข้อเสนอเชิงนโยบายและการเจรจาของไทย เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก / จัดทำโดย ชย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สวก.), 2553.
เลขเรียกQC981.8.C5 ป46,363.7387 ป17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบของการพัฒนาพื้นที่เมืองที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ / โดย นวลวิภา โรจน์พานิชกิจ.
ชื่อผู้แต่งนวลวิภา โรจน์พานิชกิจ, 2523-.
พิมพลักษณ์[ปทุมธานี] : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
เลขเรียกQC903.2.T5 น5ผ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2551-2555 / สำนักงานนโยบายและแผนท...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552.
เลขเรียกQC981.8.C5 ย73 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรับมือโลกร้อนก่อน 4 องศา : สิ่งที่ประเทศไทยทำได้ / ชยันต์ ตันติวัสดาการ ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ลดโลกร้อน สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, 2556.
เลขเรียกQC981.8.C56 ร385,363.7387 ร116
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ประสานงานและพัฒนางานวิจัยด้านโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, 2560
เลขเรียกQC981.8.C5 ร 2560,551.69593 ร451 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนาเรื่องภาวะโลกร้อน : สถานการณ์ ปัญหา และทางออก / โดย คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิต...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่องภาวะโลกร้อน : สถานการณ์ ปัญหา และทางออก (2550: กรุงเทพฯ).
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะกรรมาธิการ, 2550.
เลขเรียกQC 981.8 .G56 ก27 2550
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการสัมมนาเชิงวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ปีที่ 2 เรื่อง"ปลูกป่าในบ้าน สร้างป่าในเมือง ลดเรื่องโลกร้...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเชิงวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 2 : 2550 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย, [2551?]
เลขเรียกQC981.8.C5 ก64 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปสาระสำคัญรายงานการสังเคราะห์และประเมินความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ครั้งที่ 5 ภายใต้ IPCC ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, 2557, [2014].
เลขเรียกQC ส47 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปสาระสำคัญรายงานการสังเคราะห์และประเมินความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ครั้งที่ 5 ภายใต้ IPCC ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, 2557
เลขเรียก551.52 ส472 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา