Found: 70  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง667 491 สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหารเรื่องการผลิตเมล็ดกาแฟแบบพิเศษ = Productuion of special coffee bean ...
ชื่อผู้แต่งจรันญา ปัดสา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : สาขาเทคโนโลยีอาหาร สายวิชาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีอาหาร วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCoffeemania / เรื่องและภาพ: SUMMER.
ชื่อผู้แต่งSUMMER.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Fullstop, 2551.
เลขเรียกSB269 ซ149 2551,641.3373 ซ149ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการรวมกลุ่มเกษตรกรในการผลิตกาแฟ ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Farmers{u2019} ...
ชื่อผู้แต่งศราวุทธ์ กันธา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว/ภน 633.73 ศ172ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและคุณภาพกาแฟของเกษตรกร ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเ...
ชื่อผู้แต่งพิชัย คงพิทักษ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551.
เลขเรียกภน 633.73 พ3211ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟ ชุมชนบ้านสันเจริญ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน...
ชื่อผู้แต่งปิยะนุช สินันตา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551.
เลขเรียก633.73 ป621ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟ ชุมชนบ้านสันเจริญ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน...
ชื่อผู้แต่งปิยะนุช สินันตา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551
เลขเรียกภน 633.73 ป3611ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร / เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล, รัตชยุดา กองบุญ และอุทัย ประท...
ชื่อผู้แต่งเศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม, 2557.
เลขเรียกTD195.F57 ศ852ก 2557,338.6 ศ852ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการแปลงแบบประณีตเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อต้นและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกาแฟอราบิก้า : รายงานผลวิจัยฉบับสมบ...
ชื่อผู้แต่งชวลิต กอสัมพันธ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิโครงการหลวง, 2556
เลขเรียกภน 633.73 ช177ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริการวิชาการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกาแฟอราบิก้าโดยการพัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรูป : รายงานผลผลก...
ชื่อผู้แต่งชวลิต กอสัมพันธ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
เลขเรียกภน 633.73 ช177ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริการวิชาการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของกาแฟอราบิก้าโดยการพัฒนากระบวนการผลิตปละการแปรรูป : รายงานผล...
ชื่อผู้แต่งชวลิต กอสัมพันธ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกภน 633.73 ช177ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของกาแฟอราบิก้าโดยการพัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรูป : รายงานผลผลการปฏิ...
ชื่อผู้แต่งชวลิต กอสัมพันธ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกส.ร. 633.73 ช177ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟอราบิก้าด้วยวิธีเปียกโดยระบบบึงประดิษฐ์ : รายงานวิจัยฉบับสม...
ชื่อผู้แต่งศุวศา กานตวนิชกูร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิโครงการหลวง, 2554
เลขเรียกส.ร. 628.3 ศ478ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมาณค่าเส้นพรมแดนการผลิตเชิงเฟ้นสุ่ม ภายใต้ฟังก์ชั่นการตัดสินใจเลือกผลิต กรณีศึกษา การผลิตกาแฟอ...
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกว/ภน 633.73 ก177ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินมูลค่าทางเศรษศาสตร์ของระบบวนเกษตรที่มีกาแฟเป็นพืชหลักในตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า...
ชื่อผู้แต่งกัญชลิกา คงย่อง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว/ภน 338.521 ก113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกกาแฟ / สมศักดิ์ วรรณศิริ.
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ วรรณศิริ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มิตรสยาม, (254-).
เลขเรียก633.73 ส283ก3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา