Found: 65  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMethods for genetic risk assessment / edited by David J. Brusick.
พิมพลักษณ์Boca Raton, Fla. : Lewis Publishers, c1994.
เลขเรียกBQ 5630 ฉ255จ 2544,QV602 M592 1994,128.2 ฉ115จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPsy-Q เชิงอรรถจิตวิทยา / กิติกร มีทรัพย์, ส. สีมา
ชื่อผู้แต่งกิติกร มีทรัพย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2544.
เลขเรียกBF635 ก676,616.89 ก34พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินสื่อเพื่อความเข้มแข็งทางใจของวัยรุ่น: กรณีศึกษาโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและนครสวรรค์ / อุมาภ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556, [2013]
เลขเรียกHB886 ม5 no. 410 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับตัวทางจิตวิทยาและการส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุและผู้ดูแล : การศึกษาวิจัยเชิงประจักษ์ / อรัญ...
ชื่อผู้แต่งอรัญญา ตุ้ยคำภีร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกBF 335 อ388ก,WT150 อ388 2560,155.24 อ388ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับตัวทางสังคมในสถานศึกษากับปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียนชาย และนักเรียนหญิง ชั้มัธยมศึกษาปีที่ 3ของ...
ชื่อผู้แต่งอารี ทองทัพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2531.
เลขเรียก302.14 อ658ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับตัวทางสังคมในสถานศึกษากับปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขอ...
ชื่อผู้แต่งอารี ทองทัพ
พิมพลักษณ์2531.
เลขเรียก362.2 อ658ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับตัวและบุคลิกภาพ : จิตวิทยาเพื่อการศึกษาและชีวิต / นิภา นิธยายน.
ชื่อผู้แต่งนิภา นิธยายน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2530.
เลขเรียกBF712 น622,155.24 น622ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับตัวและสุขภาพจิตของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ / จรวยพร กาญจนโชติ
ชื่อผู้แต่งจรวยพร กาญจนโชติ
พิมพลักษณ์2536.
เลขเรียก155.24 จ 064 ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาตนเอง / โดย สมิต อาชวนิจกุล
ชื่อผู้แต่งสมิต อาชวนิจกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2534
เลขเรียกBF637.S8 ส312ก 2534,158.1 ส16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการปรับตัวด้านจิตสังคมของผู้ติดเชื้อไวรัสเอดส์ที่เข้ากลุ่มช่วยเหลือตนเอง : รายงานการวิจัย =...
ชื่อผู้แต่งอังคณา สริยาภรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบปัญหาการปรับตัวและสุขภาพจิตของครูสุขศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ระหว่...
ชื่อผู้แต่งบรรจบ ปุจฉาการ
พิมพลักษณ์2537.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเห็นคุณค่าในตนเอง และความสัมพันธ์ระหว่าง การเห็นคุณค่าในตนเอง กับการปรับตัวในสังคมของนิสิต คณะเภส...
ชื่อผู้แต่งศิริวรรณ ทวีวัฒนปรีชา
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวทางสังคมกับสุขภาพจิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดกรมสามัญศึก...
ชื่อผู้แต่งจิราภรณ์ เอมเอี่ยม
พิมพลักษณ์2536.
เลขเรียกBF335 จ535ค 2536,155.5 จ 623 ค 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวทางสังคมกับสุขภาพจิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึษา ปีที่ 1 สังกัดกรมสามัญศึกษ...
ชื่อผู้แต่งจิราภรณ์ เอมเอี่ยม.
พิมพลักษณ์2536.
เลขเรียก371.8 จ535ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา