Found: 47  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์สร้างสันติวัฒนธรรมในโรงเรียน / นงเยาว์ แข่งเพ็ญแข.
ชื่อผู้แต่งนงเยาว์ แข่งเพ็ญแข.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเด็กเยาวชนและครอบครัว, 2552.
เลขเรียกLB3012.4.ท9 น24,371.782 น146ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความขัดแย้งร่วมกับเด็กเล็ก = You Can''t come to my birthday party / เบ๊ตซี่ อีแวนส์, เขียน ...
ชื่อผู้แต่งอีแวนส์, เบ๊ตซี่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2564
เลขเรียก372.21 อ231ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินสื่อเพื่อความเข้มแข็งทางใจของวัยรุ่น: กรณีศึกษาโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและนครสวรรค์ / อุมาภ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556, [2013]
เลขเรียกHB886 ม5 no. 410 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับตัวของเด็กและเยาวชนชายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ใ...
ชื่อผู้แต่งวิภา จิราโรจน์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
เลขเรียกHV9202.55.A5 ว64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับตัวของเยาวชนชายในสถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในภาคตะวันออก / โด...
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ กัลปะ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
เลขเรียกHV9202.55.A5 อ45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้ภาวะสุขภาพและการปรับตัวของสตรีวัยหมดประจำเดือนในกรุงเทพมหานคร / ปิยมาภรณ์ นิ่มสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งปิยมาภรณ์ นิ่มสุวรรณ
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์มุมมองของครูในการจัดการเรียนการสอนเด็กต่างด้าวในโรงเรียน : การวิจัยเชิงผสม / รัตนพงศ์ ...
ชื่อผู้แต่งรัตนพงศ์ ตุมพสุวรรณ
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและพฤติกรรมการปรับตัวของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนนานาชาติที่มีพฤติกรรมกา...
ชื่อผู้แต่งศรันยา วราชุน.
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียก155.4238 ศ162ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการปรับตัวของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในเขตกรุง...
ชื่อผู้แต่งสุติมา วงศ์วัจนกุล.
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียก155.41824 ส771ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมส่งเสริมการเล่นของบิดามารดาและพฤติกรรมการปรับตัวของเด็กปฐมวัยในเขตกรุงเทพ...
ชื่อผู้แต่งคำพวง ห่อทอง.
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียก155.24 ค367ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความทันสมัยของวัยรุ่นที่มีบุคลิกภาพ เก็บตัว-แสดงตัวในระดับที่แตกต่างกัน / บทคัดย่อ ดาร...
ชื่อผู้แต่งดาริกา เอนกนิธิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนรู้ใจ / ดนัย จันทร์เจ้าฉาย.
ชื่อผู้แต่งดนัย จันทร์เจ้าฉาย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี, 2549.
เลขเรียกBF637.ช6 ด35 2549,WH170 อ418 2548,158 ด123ค 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา