Found: 71  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การจัดการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียน สังกัด...
ชื่อผู้แต่งศรินทิพย์ กาญจนธนชัย
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2562
เลขเรียกอ 371.14 ศ174ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารแผนงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น และชนบท หน่วยที่ 1-8 / สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532
เลขเรียก307.72 ม747ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารโครงการ / ประชุม รอดประเสริฐ
ชื่อผู้แต่งประชุม รอดประเสริฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนติกุลการพิมพ์, 2537
เลขเรียกHD69.P75 ป241 2537,378.107 ป711ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารโครงการ / ประชุม รอดประเสริฐ. [text]
ชื่อผู้แต่งประชุม รอดประเสริฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนติกุลการพิมพ์, 2547.
เลขเรียกHD69.P75 ป241 2547,658.404 ป17น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินการดำเนินโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ...
ชื่อผู้แต่งอุทัย เพ็ชรหิน
พิมพลักษณ์กำแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2559.
เลขเรียกว 372.1 อ821ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลกระทบโครงการส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติ ประเทศไทย (โครงการฟ้ามิตร) ปี 2551 =...
ชื่อผู้แต่งอภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552.
เลขเรียกHD8700.55 อ252ก 2552
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการดำเนินงานด้านสังคมของศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนประจำจังหวัดนครปฐม / นารีรัตน์ สนธิเด...
ชื่อผู้แต่งนารีรัตน์ สนธิเดชกุล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.
เลขเรียกHS3115.ท9 น64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาล / โดย ศูนย์บัญชาการร่วมกำกั...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : [มหาวิทยาลัยขอนแก่น], 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลโครงการอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรร...
ชื่อผู้แต่งสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 2557
เลขเรียก353.4593 ส691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินสมรรถนะการบริหารน้ำของสำนักการระบายน้ำในกรุงเทพมหานคร = The competency assessment on wate...
ชื่อผู้แต่งวัชรินทร์ โกมลมาลย์
พิมพลักษณ์2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการ / นิศา ชูโต
ชื่อผู้แต่งนิศา ชูโต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เฟมโปรดักชั่นส์, 2536.
เลขเรียกHF5549.5.J62 น687 2536,658.404 น756ก 3/2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการ : แนวทางสู่การปฏิบัติ / สุวิมล ติรกานันท์. [text]
ชื่อผู้แต่งสุวิมล ติรกานันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาการประเมินแลการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2550.
เลขเรียกHD47.4 ส882 2550,658.404 ส47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา