Found: 38  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ไอเดีย เรียน-เล่นแสนสนุก / แพรวพินธา.
ชื่อผู้แต่งแพรวพินธา
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ครีเอทบุ๊คส์, 2553.
เลขเรียกTT174 พ964 2553,790.1922 พ77ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจักสานสัตว์ของเล่นเด็กพื้นบ้านล้านนา / นันธวัฒน์ ตั้งจิตต์
ชื่อผู้แต่งนันธวัฒน์ ตั้งจิตต์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : เชียงใหม่โรงพิมพ์แสงศิลป์, 2550
เลขเรียกTT174 น468ก 2550,745.592 น431ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำของเล่นของกลุ่ม ฒ. เมืองยม จังหวัดน่านที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและวิท...
ชื่อผู้แต่งวีระพงษ์ แสง-ชูโต
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกQ164 ว846
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของเล่น...ความหมายที่มากกว่า : กระบวนการและเทคนิคการพลิกฟื้นศิลปะชุมชน / รุ่งนภา สุขมล.
ชื่อผู้แต่งรุ่งนภา สุขมล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.), 2548.
เลขเรียกGV1204.81.T5 ร723 2548,790.133 ร72ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของเล่นพื้นบ้าน / คณะผุ้จัดทำ วีระพงษ์ กังวานนวกุล, วีรวัฒน์ กังวานนวกุล, จริยา ติยัพเสน.
ชื่อผู้แต่งวีระพงษ์ กังวานนวกุล.
พิมพลักษณ์เชียงราย : กลุ่มคนเฒ่าคนแก่, 2549-2550.
เลขเรียกGN454.8 ว64,745.592 ข192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของเล่นพื้นบ้านของไทย / เสริมสกุล โทณะวณิก.
ชื่อผู้แต่งเสริมสกุล โทณะวณิก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของเล่นหลากลีลา ภูมิปัญญาชาวอ่างทอง / ประสงค์ ลี้สุวรรณ ผู้ค้นคว้าเรียบเรียง ; สุมาลี กระจ้างพันธุ...
ชื่อผู้แต่งประสงค์ ลี้สุวรรณ
พิมพลักษณ์อ่างทอง : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอ่างอ่าง โรงเรียนสตรีอ่างทอง, ม.ป.ป.
เลขเรียก745.592 ป1711ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของเล่นเด็กทำเอง เสริม IQ จินตนาการสร้างเด็กอัจฉริยะ / แพรวพรรณ แพรพิไล
ชื่อผู้แต่งแพรวพรรณ แพรพิไล ผู้แต่ง
เลขเรียก790.133 พ964ข 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องของเล่นเด็กไทย : ของเล่นพื้นบ้าน ความสนุกสนานเมื่อวัยเยาว์ เอกลักษณ์ความงดงามของวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย...
ชื่อผู้แต่งพัชรี มีสุคนธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, [2559]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขั้นตอนการปั้นดินให้เป็นเด็ก / โดย นายดี
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ไทยฟอร์ม สตูดิโอ, 2547
เลขเรียก745.5 ข115 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานจักรสานของเล่นเด็กไทยในอดีต / วาสนา สายมา
ชื่อผู้แต่งวาสนา สายมา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ครองช่าง พริ้นท์ติ้ง, 2556
เลขเรียกTT174 .ว65 2558,746.41 ว28ง 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน) กลุ่มบูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เด็กไทยหัวใจสร้างสรรค์ / ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2559?].
เลขเรียก372.8 ช613(4) 2559 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปั้นดินจิ๋วขนมไทย / ุติกาญจน์ ภากรเกียรติสกุล.
ชื่อผู้แต่งจุติกาญจน์ ภากรเกียรติสกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2555.
เลขเรียก745.592 จ633ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝากฝันกลอนกานท์ / รวมพระราชนิพนธ์ร้อยกรองใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
ชื่อผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2543.
เลขเรียกPL4209.1.ท73 ฝ64 2543,895.911 ท622ฝ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา