Found: 92  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำข่าวแจกให้แก่สื่อมวลชน / [บรรยายโดย กนกรัตน์ พรประเสริฐ].
พิมพลักษณ์นครปฐม : [ม.ป.ท.], 2554.
เลขเรียกHD59 ก64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชาสัมพันธ์สำหรับนักบริหาร : คู่มือ พีอาร์ เล่ม 2 / ผู้เขียน ประสิทธิ์ ศรีเชิดชู
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ ศรีเชิดชู.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2534
เลขเรียกHM263 ป412ก 2534,695.2 ป.417ก 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชาสัมพันธ์สำหรับนักบริหาร คู่มือพีอาร์ เล่ม 2 / ประสิทธิ์ ศรีเชิดชู
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ ศรีเชิดชู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 25-
เลขเรียก659.2 ป465ก ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาในหนังสือพิมพ์: คู่มือพีอาร์ = Public relations & press advertising / ประ...
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ ศรีเชิดชู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บูรพาสาส์น, 2534.
เลขเรียกHD59 ป416ก 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานนักประชาสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : กรณีศึกษานักประชาสัมพันธ์ ...
ชื่อผู้แต่งอัญชลี โกอนันต์ตระกูล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกHD30.4 อ62 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือ P.R. / สมภพ โรจนพันธ์
ชื่อผู้แต่งสมภพ โรจนพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 1412 PRESS, 2537
เลขเรียก659.2 ส444ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือ การแปลงนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564) ไปสู่การปฏิบัติ / ค...
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2558
เลขเรียกส.ร. 659.2 น261ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือ พี.อาร์. การประชาสัมพันธ์และการโฆษณาในหนังสือพิมพ์ = Public relations \& press advertising /...
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ ศรีเชิดชู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, [2534?]
เลขเรียกHM263 ป416
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการกำหนดนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่สี่ (พ.ศ. 2545-2549) ไปสู่การปฏิบัติ / คณ...
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, [2545]
เลขเรียกHM263 .น642
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / กรรณิการ์ ภูผาธรรม
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ ภูผาธรรม
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553.
เลขเรียก027.7 ก44ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการทำงานกับสื่อมวลชน : จากประสบการณ์การรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ / เรียบเรียงโดย อภิญญา ตันทว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบบุหรี่, 2551, [2008]
เลขเรียกP95.815 ค695 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการนำนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่สี่ (พ.ศ. 2545 - 2549) ไปสู่การปฏิวัติ [text]...
ชื่อผู้แต่งกรมประชาสัมพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2549
เลขเรียกสร 659.2 ก169ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการนำนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่สี่ (พ.ศ. 2545-2549) ไปสู่การปฏิบัติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายการพิมพ์และเผยแพร่ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์, 2544.
เลขเรียกHM263 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา