Found: 2,974  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การตลาด" จากบันทึกความจำ ดร.เทียม โชควัฒนา / เทียม โชควัฒนา ; ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา, บรรณาธ...
ชื่อผู้แต่งเทียม โชควัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2554.
เลขเรียกHF5415 ท749ก 2554,658.8 ท84ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"บันทึกเหตุการณ์ 14 ตุลา ผ่าน 13 กบฎ" / มูลนิธิ 14 ตุลา Text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 14 ตุลา, 2559
เลขเรียกJQ1740 บ268 2559,320.9593 บ268บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พุทธพาณิชย์" : ผลกระทบจากการใช้สื่อสารมวลชน ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อจำหน่ายพระเครื่องที่มีต่อ...
ชื่อผู้แต่งชายนำ ภาววิมล 2501-
พิมพลักษณ์2537.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 สุดยอดไอเดียการทำพีอาร์ = 100 great PR ideas / Jim Blythe ; วัฒนา มานะวิบูลย์.
ชื่อผู้แต่งไบลธ์, จิม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2552.
เลขเรียกHM263 .บ97 2552,659.2 บ97ห 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 การประชาสัมพันธ์ = Hundreds of PR tools / โดย เสรี วงษ์มณฑา
ชื่อผู้แต่งเสรี วงษ์มณฑา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : A.N. การพิมพ์, 2541.
เลขเรียกHM263 ส929,659.2 ส57ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปีอธิกสุรทิน ชัยวัฒน์ ศีตะจิตต์ : ยำใหญ่ พร้อมเสิร์ฟ "พีอาร์ 2005" / งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548.
เลขเรียก659.2 ส728 2548
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง17 ปี กรอ. / สำนักงานคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2541.
เลขเรียกHC445 ส665,352.26 ส215ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง18 เซียนเขียนให้อ่าน / บรรณาธิการ บัณฑิต ตั้งประเสริฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสวัสดิการกรมประชาสัมพันธ์, 2552.
เลขเรียกHM263 ส728
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง29 ปีสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 2 / สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี
ชื่อผู้แต่งสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 2
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : สำนักงาน, 2558
เลขเรียกส.ร. 659.2 ป1711ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 พฤษภาคม 2549 วันคล้ายวันก่อตั้ง กรมประชาสัมพันธ์ ครบปีที่ 73 / กรมประชาสัมพันธ์ ; ศศินันท์ จามรม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมประชาสัมพันธ์, 2549
เลขเรียกP92.T5 ส64 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง327 ปัญหาทางการบริหาร = What every executive should know.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดอะบอส์ส, [2535?]
เลขเรียก658 ส647
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง48 ปี 31 ตุลาคม 2551 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 / สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์.
ชื่อผู้แต่งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์, 2551.
เลขเรียกHM263 ป4ส 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 คำถามกับการประชาสัมพันธ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2828?].
เลขเรียกHD59 ห65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี กรมประชาสัมพันธ์
ชื่อผู้แต่งกรมประชาสัมพันธ์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, [2526]
เลขเรียกP92.T5 ก169,350.874 ป17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี กรมประชาสัมพันธ์ / กรมประชาสัมพันธ์
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี. กรมประชาสัมพันธ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2526.
เลขเรียกHM263 ส691ห 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา