Found: 19  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง26 ปีปฏิรูปที่ดินสู่ความยั่งยืน / [สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม]
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2544.
เลขเรียกHD1333.T5 ก469ค 2544,333.31 ก491ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง38 ปี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2556.
เลขเรียก333.31 ส647
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง38 ปี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) / สำนักงานกรปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม Tex...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2556
เลขเรียก333.31 ส647ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ปฏิรูปที่ดิน "รักษ์น้ำ รักษ์ผืนดิน สืบทอดทำกินอย่างรู้ค่า / สำนักงานกรปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ; สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2558
เลขเรียก333.31 ส647ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ปฏิรูปที่ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ผืนดิน สืบทอดทำกินอย่างรู้ค่า
เลขเรียก333.31 ส647 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ปฏิรูปที่ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ผืนดิน สืบทอดทำกินอย่างรู้ค่า
เลขเรียก333.31 ส647 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ปฏิรูปที่ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ผืนดินสืบทอดทำกินอย่างรู้ค่า สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม [...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2558
เลขเรียก631.6 ส225ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง41 ส.ป.ก. / สำนักงานกรปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม Text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2559
เลขเรียก333.31 ส647ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง42 ปี ส.ป.ก. "สืบสานพระราชปณิธานบนผืนดินของพ่อ" / สำนักงานกรปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม Text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2560
เลขเรียก333.31 ส647ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง42 ปี ส.ป.ก. สืบสานพระราชปณิธานบนผืนดินของพ่อ / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรแ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2560.
เลขเรียก333.31 ส691ส 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง43 ปี ส.ป.ก. "สานต่อศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" / สำนักงานกรปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2561
เลขเรียก333.31 ส647ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูปที่ดิน / ณรงค์ สินสวัสดิ์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2519.
เลขเรียกHD1251 .ณ46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการปฏิรูปที่ดิน / ปิยาพร อรุณพงษ์.
ชื่อผู้แต่งปิยาพร อรุณพงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาองค์ความรู้และรณรงค์การปฏิรูปที่ดินที่ยั่งยืนและเป็นธรรม, 2555.
เลขเรียกHD1333.T5 ป622,ส.ร. 333.31 ป362ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิรูปเกษตรกรรมเพื่อความมั่นคงทางอาหาร : บทวิเคราะห์และปฏิบัติการทางนโยบาย / วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ.
ชื่อผู้แต่งวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มูลนิธิชีววิถี, 2554.
เลขเรียกS544.5.ท9 ว66 2554,630.9593 ว3341ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา