Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง""การปฏิรูปการศึกษาตามภารกิจ สปศ."" ภาคใต้ตอนล่าง : รายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็น วันจันทร์ที่ 1...
ชื่อผู้แต่งการประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปการศึกษาตามภารกิจ สปศ. ภาคใต้ตอนล่าง (7 จังหวัด) (2543 : ปัตตานี)
พิมพลักษณ์ปัตตานี : มหาวิทยาลัย, 2543
เลขเรียกLA1224.S68 ก64 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา : การบริหารและการจัดการศึกษา / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549.
เลขเรียก371.2 ล761ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการจัดประชุมสมัชชาปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ : วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2544 ณ ห้องบางกอกเวนช...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาปฎิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ (2544 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544
เลขเรียกLB2322 ก642 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการประชุมทางวิชาการเรื่อง การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ครั้งที่ 9 ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการเรื่อง การวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ( ครั้งที่ 9 : 2538 : กรุงเทพฯ )
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2538
เลขเรียก370.78 ก17ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศตวรรษใหม่อุดมศึกษาไทย : บทเรียนจากการปฏิรูปอุดมศึกษานานาประเทศ / สำนักงานโครงการปฏิรูปอุดมศึกษา ส...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพ์ดี, 2542.
เลขเรียกLB2341.8.ท9 ส66,378.593 ก27ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมัชชาการศึกษาท้องถิ่นเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งรายงานผลการประชุมสมัชชาการศึกษาท้องถิ่นเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ (2543 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543.
เลขเรียกLC71.2 ร451 2543,379.123 ค121ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสี่ปีซ่อม สี่ปีสร้างกับอุดมศึกษาไทย : การประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี พ.ศ.2548 ของที่ประชุมประธานสภาอ...
ชื่อผู้แต่งสี่ปีซ่อม สี่ปีสร้างกับอุดมศึกษาไทย (2548 : เชียงใหม่).
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548.
เลขเรียก378.101
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา