Found: 41  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, ชัยพงษ์ สำเนียง, ...
ชื่อผู้แต่งมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2555.
เลขเรียกวจ HC445.Z65 ม559,333.72 ม232ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนทัศน์วิจัยเพื่อท้องถิ่น จุดเปลี่ยนการพัฒนา : การประชุม "งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น" ครั้งที่ 3 27 ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนากระบวนทัศน์วิจัยเพื่อท้องถิ่น จุดเปลี่ยนการพัฒนา (ครั้งที่ 3 : 2548 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2548.
เลขเรียกHN700.55.ฮ9พ6 ก6556 2548,303.44 ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบขององค์กรภาคประชาชนในระบบการบริหารงานและกิจการสาธารณะของท้องถิ่น : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครง...
ชื่อผู้แต่งมนัส สุวรรณ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546
เลขเรียก352.14 ม165ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบขององค์กรภาคประชาชนในระบบการบริหารงานและกิจการสาธารณะของท้องถิ่น : โครงการวิจัย / เสนอต่...
ชื่อผู้แต่งมนัส สุวรรณ.
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546.
เลขเรียก323.042 ม165ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะแบบศูนย์รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / โดย สุรีย์ บุญญานุพงศ์
ชื่อผู้แต่งสุรีย์ บุญญานุพงศ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546.
เลขเรียกTD789.T5 ส867,363.7285 ส473ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาประชาธิปไตย ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลและสุขาภิบาล : รายงานการวิจัย / โ...
ชื่อผู้แต่งพรชัย เทพปัญญา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองการพิมพ์ สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2541.
เลขเรียกว322.4 พ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยชนบทสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะท้องถิ่น / เอนก เหล่าธรรมทัศน์
ชื่อผู้แต่งเอนก เหล่าธรรมทัศน์ 2497-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
เลขเรียกHN 700.55 .Z9C6 อ55ก 2552,307.14 อ893ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ...
ชื่อผู้แต่งนนท์นที พิยะกูล.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543.
เลขเรียก320.9593 น154 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 : จังหวัดเชีย...
ชื่อผู้แต่งรักฏา เมธีโภคพงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
เลขเรียกวจ JQ1749.A5 ร284,324.593 ร111ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 2 ตามรัฐธรรมนูญ...
ชื่อผู้แต่งรักฎา เมธีโภคพงษ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2554
เลขเรียกภน 324.593 ร111ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองในระดับท้องถิ่นกับการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย : ศึกษาเปรียบเทียบการเมืองท้องถิ่นของ...
ชื่อผู้แต่งนครินทร์ เมฆไตรรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2542.
เลขเรียกว320.8 น11ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล / วาสนา ...
ชื่อผู้แต่งวาสนา ยอดสุวรรณ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2554.
เลขเรียก352.14 ว491ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจและความรู้สึกแปลกแยกของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น : ศึกษา เฉพาะกรณีเทศบาลนครเชียงใหม่และองค์...
ชื่อผู้แต่งวรพิทย์ มีมาก
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2527.
เลขเรียกJ S7403.A8 ว231,352.0593 ว211ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความยั่งยืนของการใช้ระบบสารสนเทศในการวางแผนและบริหารงาน : กรณีศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล = Susta...
ชื่อผู้แต่งเกริกศักดิ์ บุญญานุพงศ์.
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.
เลขเรียกJS7153.3.A8 ก74 2547,658.4038 ก764ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักการเมืองถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ / รักฎา เมธีโภคพงษ์ และ วีระ เลิศสมพร
ชื่อผู้แต่งรักฎา เมธีโภคพงษ์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2551.
เลขเรียกJQ1749.A795 ร284,324.2092 ร284น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา