Found: 208  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ2440-2540 / ธเนศวร์ เจริญเมือง
ชื่อผู้แต่งธเนศวร์ เจริญเมือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2545
เลขเรียก352.1401593 ธ15ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี อำเภอบ้านโพธิ์ / สุพจน์ สุกปลั่ง ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา : เอ็มเอ็นคอมพิวออฟเซท, 2547.
เลขเรียก352.1409593 ร193
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีการปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ 2440-2540 / ธเนศวร์ เจริญเมือง.
ชื่อผู้แต่งธเนศวร์ เจริญเมือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2550.
เลขเรียกJS7153.2.A5 ธ37 2550,352.0593 ธ11ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีการปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ 2440-2540 / ธเนศวร์ เจริญเมือง.
ชื่อผู้แต่งธเนศวร์ เจริญเมือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2540.
เลขเรียกJS7153.2.A5 ธ37,352.0593 ธ285ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีการปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ.2440-2540 = 100 years of Local Government in Thailand, 1987-1997 /cธ...
ชื่อผู้แต่งธเนศวร์ เจริญเมือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2545.
เลขเรียกJS7153.2.A5 ธ37 2545,352.0593 ธ11ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีการเมืองท้องถิ่นลุ่มทะเลสาบสงขลา : ประวัติศาสตร์ฐานที่มั่นแห่งพรรคการเมืองในภาคใต้ / สารูป ฤ...
ชื่อผู้แต่งสารูป ฤทธิ์ชู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2552.
เลขเรียกDS589.S6 ส64 2552,352.0593 ส27ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง35 ปี ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร : รวมบทความวิชาการของคณาจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ / บรรณาธิก...
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย, 2547.
เลขเรียกLG395.Ph515 ป642 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง365 วัน สมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร / สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร. [text]
ชื่อผู้แต่งสำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร 2544
เลขเรียก352.1609593 ส215ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี วุฒิสาร ตันไชย : ชีวิตหนึ่ง...เพื่อบ้านเมือง /
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 25-
เลขเรียก923.6 ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง64 ปี กรมการปกครองกับการพัฒนาประชาธิปไตย (พ.ศ. 2475-2539).
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมการปกครอง, 2539.
เลขเรียก351.03 ห111 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุงเทพมหานคร / วิญญู อังคณารักษ์ และคณะ
ชื่อผู้แต่งวิญญู อังคณารักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2516.
เลขเรียกDS589.B2 ว73,959.3 ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองท้องถิ่นกับการบริหารจัดการท้องถิ่น : อีกมิติหนึ่งของอารยธรรมโลก : ภาคแรก : จากยุคกรีกถึงย...
ชื่อผู้แต่งธเนศวร์ เจริญเมือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2553.
เลขเรียกJS55 ธ286 2553 ล.1,352.14 ธ286ก2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองท้องที่ไทย : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต / ปธาน สุวรรณมงคล
ชื่อผู้แต่งปธาน สุวรรณมงคล
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการส่งเสริมการแต่งตำรา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560.
เลขเรียก320.8 ป159ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองระบบเทศาภิบาลของประเทศสยาม พ.ศ 2435-2458 : กระทรวงมหาดไทยสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระย...
ชื่อผู้แต่งเตช บุนนาค.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.
เลขเรียก320.9593 ต52ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา