Found: 97  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2551.
เลขเรียกHN700.592.C6 ก44 2551,309.263 ก52ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดแนวคิดและการบริหารโครงการพัฒนาที่ใช้ปัญญาเชิงปฏิบัติ / วุฒิสาร ตันไชย text
ชื่อผู้แต่งวุฒิสาร ตันไชย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561
เลขเรียกJS7405.A1 ว874,352.14 ว874ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดแนวคิดและการบริหารโครงการพัฒนาที่ใช้ปัญญาเชิงปฏิบัติ / วุฒิสาร ตันไชย, เขียน ; อรทัย ก๊กผล แ...
ชื่อผู้แต่งวุฒิสาร ตันไชย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561
เลขเรียกJF1358.T5 ว73 2561,352.14 ว874ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ ...
ชื่อผู้แต่งพงษ์พัต วัฒนพงศ์ศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษาเฉพาะกรณี : องค์กรปกครองส่วนท...
ชื่อผู้แต่งภัททิยา โพธิ์ขวาง
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาที่เกินความสามารถขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ / นครปฐม
ชื่อผู้แต่งมาลัย สุ่มทรัพย์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอชะอวด ประจำปี 2545 / สำนักงานอำเภอชะอวด.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สำนักงานอำเภอชะอวด, 2545.
เลขเรียกHN700.55 ก6 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556) ขององค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโ...
ชื่อผู้แต่งนัสธนวุฒิ กอกุล.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก352.14 น1184ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงข...
ชื่อผู้แต่งพลทวัฒน์ พงษ์กาญจน์.
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียก379.123 พ445ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองท้องถิ่นในมณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน / นิยม รัฐอมฤต text
ชื่อผู้แต่งนิยม รัฐอมฤต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2560
เลขเรียกJS7353.A2 น64 2560,352.1451 น641ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้แนวคิด Balanced scorecard เพื่อการประเมินผลองค์การ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวั...
ชื่อผู้แต่งทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2548.
เลขเรียกJS7153.9.P45 ท229,658.4012 ท229ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินความพึงพอใจในประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ เทศบาลตำบลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / สิริ...
ชื่อผู้แต่งสิริภัทร์ พันธุ์ศรี, 2515-
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับเปลี่ยนจากการจัดทำแผนพัฒนาสามปีเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท...
ชื่อผู้แต่งเกษราภรณ์ โพธิ์ขาว.
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกJS7153.3.A2 ก815 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพของประชาคมในการวางแผนด้านสุขภาพ เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ / กัลยา มีรักษ์
ชื่อผู้แต่งกัลยา มีรักษ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพในการวางแผน และจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สามจังหว...
ชื่อผู้แต่งวีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้แต่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา