Found: 31  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การเมือง" ของ "รัฐ" และ "ท้องถิ่น" ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ / จัดโดย คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์แห่งชาติ. (ครั้งที่ 11 : 2553 : ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียกJA35.5 ร361 2553,352.14 ค 218 ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มผลประโยชน์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา 4 เทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สุพรรณ...
ชื่อผู้แต่งสุพรรณี เกลื่อนกลาด
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคลังท้องถิ่น : แนวคิด ทฏษฎีและยุทธศาสตร์เชิงรุก / ปณัยกร บุญกอบ
ชื่อผู้แต่งปณัยกร บุญกอบ
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2556
เลขเรียก336.593 ป146ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Mangement potential de...
ชื่อผู้แต่งพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพิมพ์พระธรรมขันต์, 2546.
เลขเรียกJS7153.3.A8 พ795,352.17 พ795ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดอุดรธานี [text] / สมชาย จันดี
ชื่อผู้แต่งสมชาย จันดี
พิมพลักษณ์2548
เลขเรียกวพ 352.17 ส239ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในการควบคุมการบริหารจัดการขององค์การปกครองท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉ...
ชื่อผู้แต่งสัมพันธ์ มาหริน
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียกว 658 ส613ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพร้อมในการบริการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยในกลุ่มจังหวัดริมแม่น้ำโขงต...
ชื่อผู้แต่งสมพงษ์ ธงไชย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547
เลขเรียกG155.T5 ส43 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสามารถในการพัฒนาประชาธิปไตยระดับหมู่บ้านในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศึกษาเฉพาะกรณีบทบาทของค...
ชื่อผู้แต่งศุภรัตน์ รัตนมุขย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2541.
เลขเรียกว321.8043 ศ46ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นผู้นำในหมู่บ้าน ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย / สมชัย รักวิจิตร
ชื่อผู้แต่งสมชัย รักวิจิตร
พิมพลักษณ์พระนคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหารระหว่างไทย-สหรัฐ, 2514.
เลขเรียกHT421 ส16,301.35 ส162ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. [tex...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 2547.
เลขเรียกJS7153.3.A3 ส356 ล.4,351.593 ส215ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวัตกรรมการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / อนุจิตร ชิณสาร.
ชื่อผู้แต่งอนุจิตร ชิณสาร.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก320.8 อ185น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติมหาดไทย / ของหลวงวิวิธสุรการ.
ชื่อผู้แต่งวิวิธสุรการ, หลวง, 2437-2510.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์มิตรไทย, 2510.
เลขเรียกDS588.ต5 ว665 2510,390.9593
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์อีสาน / เติม วิภาคย์พจนกิจ
ชื่อผู้แต่งเติม วิภาคย์พจนกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557.
เลขเรียกDS588.Ne655 �761� 2557,959.33 ต84ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์อีสาน / เติม วิภาคย์พจนกิจ.
ชื่อผู้แต่งเติม วิภาคย์พจนกิจ, 2449-2514.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2546.
เลขเรียกDS588.ต5 ต73 2546,959.3 ต66ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา