Found: 37  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การเมือง" ของ "รัฐ" และ "ท้องถิ่น" ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ / จัดโดย คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์แห่งชาติ. (ครั้งที่ 11 : 2553 : ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียกJA35.5 ร361 2553,352.14 ค 218 ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกบธิปไตย / เส้นและคำโดย ทองธัช เทพารักษ์ ; บรรณาธิการ เวียง-วชิระ บัวสนธ์.
ชื่อผู้แต่งทองธัช เทพารักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หนังสือใต้ดิน, 2550.
เลขเรียกNC1763.P66 ท273ก,352.14 ส1166ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มการเมืองกับการพัฒนาชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณี บ้านคำไหล อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม = Political gr...
ชื่อผู้แต่งสุรินทร์ ภูสิงห์
พิมพลักษณ์2533.
เลขเรียกHN700.55 ส861ก 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มผลประโยชน์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา 4 เทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สุพรรณ...
ชื่อผู้แต่งสุพรรณี เกลื่อนกลาด
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคลังท้องถิ่น : แนวคิด ทฏษฎีและยุทธศาสตร์เชิงรุก / ปณัยกร บุญกอบ
ชื่อผู้แต่งปณัยกร บุญกอบ
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2556
เลขเรียก336.593 ป146ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านด่าน ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ = The duty perform...
ชื่อผู้แต่งประเทือง ดลประสิทธิ์
พิมพลักษณ์2535.
เลขเรียกJS7404 ป285ก 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดอุดรธานี [text] / สมชาย จันดี
ชื่อผู้แต่งสมชาย จันดี
พิมพลักษณ์2548
เลขเรียกวพ 352.17 ส239ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดในการควบคุมการบริหารจัดการขององค์การปกครองท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉ...
ชื่อผู้แต่งสัมพันธ์ มาหริน
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียกว 658 ส613ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพร้อมในการบริการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยในกลุ่มจังหวัดริมแม่น้ำโขงต...
ชื่อผู้แต่งสมพงษ์ ธงไชย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547
เลขเรียกG155.T5 ส43 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสามารถในการพัฒนาประชาธิปไตยระดับหมู่บ้านในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศึกษาเฉพาะกรณีบทบาทของค...
ชื่อผู้แต่งศุภรัตน์ รัตนมุขย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2541.
เลขเรียกว321.8043 ศ46ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นผู้นำในหมู่บ้าน ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย / สมชัย รักวิจิตร
ชื่อผู้แต่งสมชัย รักวิจิตร
พิมพลักษณ์พระนคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหารระหว่างไทย-สหรัฐ, 2514.
เลขเรียกHT421 ส16,301.35 ส162ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. [tex...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 2547.
เลขเรียกJS7153.3.A3 ส356 ล.4,351.593 ส215ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวัตกรรมการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / อนุจิตร ชิณสาร.
ชื่อผู้แต่งอนุจิตร ชิณสาร.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก320.8 อ185น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา