Found: 276  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น : เอกสารการสัมมนาวิชาการ ; 25 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมทิพย์พิมาน โร...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "10 ปีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น" (2552 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์, 2553
เลขเรียกส.ร. 352.14 ก27ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีของการปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440-2540 / โดย ธเนศวร์ เจริญเมือง
ชื่อผู้แต่งธเนศวร์ เจริญเมือง.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539.
เลขเรียกJS7404.ก1 ธ37,352.0593 ธ285ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีแห่งรัก : หมะเมียะ-เจ้าศุขเกษม (พ.ศ. 2446 - 2546) / ธเนศวร์ เจริญเมือง
ชื่อผู้แต่งธเนศวร์ เจริญเมือง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันพัฒนาเมือง เชียงใหม่, 2546.
เลขเรียกDS589.ช96 ธ37 2546,959.3 ธ285ห 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง99 ปี ของการปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440-2539 / ธเนศวร์ เจริญเมือง.
ชื่อผู้แต่งธเนศวร์ เจริญเมือง.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการศึกษาการปกครองท้องถิ่น คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539.
เลขเรียกJS7153.2 A2 ธ74ก7 2539,352 ธ15ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษา : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น / มิ่งขวัญ ขาวสอาด, ชัยพงษ์ สำเนียง, ...
ชื่อผู้แต่งมิ่งขวัญ ขาวสอาด.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2555.
เลขเรียกQH75 .ม62 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, ชัยพงษ์ สำเนียง, ...
ชื่อผู้แต่งมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2555.
เลขเรียกวจ HC445.Z65 ม559,333.72 ม232ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการจัดระดับความสำคัญในการประเมินความสามารถผู้รับเหมาก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = Pri...
ชื่อผู้แต่งสิทธิพงษ์ อินทร์ปา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว/ภน 690 ส344ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการสู่การเป็นนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน / สมานฉันท์ ชมภูเทพ.
ชื่อผู้แต่งสมานฉันท์ ชมภูเทพ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2553.
เลขเรียก320 ส296ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนทัศน์วิจัยเพื่อท้องถิ่น จุดเปลี่ยนการพัฒนา : การประชุม "งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น" ครั้งที่ 3 27 ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนากระบวนทัศน์วิจัยเพื่อท้องถิ่น จุดเปลี่ยนการพัฒนา (ครั้งที่ 3 : 2548 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2548.
เลขเรียกHN700.55.ฮ9พ6 ก6556 2548,303.44 ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลไกทางกฎหมายและช่องทางที่ประชาชนในตำบลสุเทพ ตำบลป่าบงและตำบลทาทุ่งหลวง เลือกใช้ในการตรวจสอบองค์กรปก...
ชื่อผู้แต่งครรชิต พิชัย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
เลขเรียกว/ภน 352.14 ค177ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น : ความสำเร็จ และความท้าทาย / วิทยากร สมพร ใช้บางยาง วุฒิสาร ต...
ชื่อผู้แต่งสมพร ใช้บางยาง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2554
เลขเรียก352.1409593 ส16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น : ความสำเร็จและความท้าทาย / สมพร ใช้บางยาง, วุฒิสาร ต้นไชย และส...
ชื่อผู้แต่งสมพร ใช้บางยาง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกJS 7153.3 .A8 ส16 2554,352.1409593 ส166ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น : ความสำเร็จ และความท้าทาย [จุลสาร] / สมพร ใช้บางยาง, วุฒิสาร ตั...
ชื่อผู้แต่งสมพร ใช้บางยาง.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ล็อคอินดีไซน์เวิร์ค, 2554.
เลขเรียกJS ส4ก 2554,352.283 ส243ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น / วุฒิสาร ตันไชย.
ชื่อผู้แต่งวุฒิสาร ตันไชย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554.
เลขเรียก352.0593 ว874ก 2554 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการจัดบริการสาธารณะที่ดี / ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, กอบกุล รา...
ชื่อผู้แต่งดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
เลขเรียกJS 7153.3 .A2 ด37 2552,352.1409593 ด554ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา