Found: 90  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้เรื่องนวดแผนไทยของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา / วรรณา องค์ก...
ชื่อผู้แต่งวรรณา องค์การ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดบริการด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา / ปิยะพงษ์ ตรีศักดิ...
ชื่อผู้แต่งปิยะพงษ์ ตรีศักดิ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดรูปแบบการปกครองท้องถิ่นในอนาคต : กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี นครราชสีมา และระยอง / โดย วิรัช วิร...
ชื่อผู้แต่งวิรัช วิรัชนิภาวรรณ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กระทรวงมหาดไทย, 2537.
เลขเรียกJS7403.A3 ว689ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดองค์กรท้องถิ่น / วรัชยา เชื้อจันทึก. [text]
ชื่อผู้แต่งวรัชยา เชื้อจันทึก
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2549.
เลขเรียก352.14 ว17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดองค์กรท้องถิ่น = Local organization management / วรัชยา เชื้อจันทึก. [text]
ชื่อผู้แต่งวรัชยา เชื้อจันทึก
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2549.
เลขเรียก352.14 ว17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานตามภารกิจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครราชสีมา ...
ชื่อผู้แต่งนิติญา คุ้มไพร
พิมพลักษณ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551
เลขเรียก352.14 น583ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ศึกษากรณี : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจ...
ชื่อผู้แต่งยุทธพงษ์ เหล่าพิทักษ์โยธิน
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำนโยบายการจัดการที่ดินให้กับประชาชนไปปฏิบัติในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา...
ชื่อผู้แต่งณัชชา นามบุดดี
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารการคลังและงบประมาณส่วนท้องถิ่น / อัฉริยา วิริยาภิรมย์. [text]
ชื่อผู้แต่งอัฉริยา วิริยาภิรมย์
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2548.
เลขเรียก336 อ112ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา...
ชื่อผู้แต่งภิรมย์ จานนอก
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกวจ 352.9593 ภ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองมณฑลนครราชสีมาระหว่าง พ.ศ.2436-2476 / สมเกียรติ ตุงคะเสรีรักษ์.
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ ตุงคะเสรีรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2536.
เลขเรียกวจ 959.373 ส16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาวะของประชาชน ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชค...
ชื่อผู้แต่งกาญจนี บุณยวงศ์วิโรจน์
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียก362.12 ก23ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุในการดูแลของผู้สูงอายุ ของ ปอท. ในอำเภอห้อยยอด จังหวัดนคร...
ชื่อผู้แต่งพิมพ์พิสุทธิ์ ธรรมธีรศักดิ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา / การศึกษาค้น...
ชื่อผู้แต่งอุมา สว่างศรี
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกวจ 352.14 อ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จ...
ชื่อผู้แต่งประยูร เหลาวัฒนา.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา