Found: 38  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนทัศน์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย / โดย...
ชื่อผู้แต่งพัชราวรรณ เจริญพันธุ์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
เลขเรียกLB2805 พ62 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่น จากการวิจัยบูรณาการ การวิเคราะห์ศักยภาพด้านทุนและเครือข่ายใน...
ชื่อผู้แต่งศุภวัลย์ พลายน้อย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหมิตรพริ้นติ้ง, 2549.
เลขเรียกHN700.55 ศ75,320.8 ศ724ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลกระทบทางการศึกษาของโรงเรียนที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / โดย ฐิตาภรณ์ เพ็...
ชื่อผู้แต่งฐิตาภรณ์ เพ็งหนู
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกLB2805 ฐ63 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตลุ่มน้ำท่าจีนตอนกลาง / วิทยา...
ชื่อผู้แต่งถนอม แก้วภักดี
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกวจ 302.35 ถ35ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการประชาคมเพื่อการบูรณาการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสามพราน จ...
ชื่อผู้แต่งพิมพงา เพ็งนาเรนทร์
พิมพลักษณ์ธนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2553
เลขเรียกวจ 352.14 พ715ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จ...
ชื่อผู้แต่งปวีณา วีรยางกูร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ป49
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรักษาบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / โดย ระวี อรรถวิลัย.
ชื่อผู้แต่งระวี อรรถวิลัย.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555.
เลขเรียกLB2831.5 ร65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การดำเนินงานตามภาระงานขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม / โดย ศศิธร วร...
ชื่อผู้แต่งศศิธร สุวรรณนที.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง ภาควิชาการศึกษานอกโรงเรียน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย, 2540.
เลขเรียกJS7404.A1 ศ56
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารูปแบบการตัดสินใจเลือกการจ้างเหมา - ซื้อบริการสาธารณะจากภาคเอกชน การให้บริการประชาชน ของผู้บ...
ชื่อผู้แต่งณัฐฐนันท์ ฉิมสิงห์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกJS7409.น2 ณ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมพื้นบ้านไทย / ชนัญ วงษ์วิภาค
ชื่อผู้แต่งชนัญ วงษ์วิภาค
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, c2528.
เลขเรียกHT421 ช145,390.09593 ช145ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย / คณะผู้วิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. สถาบันวิจัยและพัฒนา
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550
เลขเรียก352.14 ม246ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู / คณะผู้วิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ม...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. สถาบันวิจัยและพัฒนา
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2550
เลขเรียก352.14 ม246ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : โครงการวิจัยร่วมกันระหว่างไทยและญี่ปุ่น = Capacity...
ชื่อผู้แต่งนรนิติ เศรษฐบุตร
พิมพลักษณ์นครปฐม : กรมการปกครอง องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น, 2545
เลขเรียกสร 352.14 น437ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคาดหวังและความพึงพอใจของประชาชนจากการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัด...
ชื่อผู้แต่งขนิษฐา เพ็งสำราญ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกJS7153.3.A8 ข36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องความต้องการบริการทางวิชาการของกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล (อ.บ.ต.) จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสม...
ชื่อผู้แต่งณัฐกาญจน์ อ่างทอง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2544
เลขเรียก352.140593 ณ322ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา