Found: 459  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[กฎหมายปกครอง]พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537รวบรวมโดยธีระพล อรุณะกสิกร...[และ...
ชื่อผู้แต่งไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2538
เลขเรียก342.09 ท94พ 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องProceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ : กฎหมายกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น = Law and decentralization...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติ กฎหมายกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น (2554 : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกJS7153.3.A2 ก482p 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องProceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ กฎหมายกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2554 ณ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติ กฎหมายกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น : (2554 : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกKPT2920 ก475พ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมาย
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2537?].
เลขเรียก342.089 ก 013 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง, 2546.
เลขเรียกKPT2506.A22546 ก278,342.07 ค121ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศและคำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546.
เลขเรียก342.09 ค1411ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองราชการส่วนตำบล กรมการปกครอง, 2538.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล / กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น, 2538.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / กรมส่งเสริมการป...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2555.
เลขเรียกLB2767.T5 ก25 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / กรมส่งเสริมการปกครองท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2555.
เลขเรียกJF1525.O35 ก25 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบล / คณะผู้จัดทำ, ชัยยงค์ วุฒินานนท์ ...[และคนอื่นๆ] ;...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2535.
เลขเรียกJS7401.A9 ก114 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (2113401) / สุภาวิณี จิตต์สุวรรณ์.
ชื่อผู้แต่งสุภาวิณี จิตต์สุวรรณ์.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.: ม.ป.พ., 2550?].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการปกครองท้องถิ่น / สมคิด เลิศไพฑูรย์
ชื่อผู้แต่งสมคิด เลิศไพฑูรย์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2549
เลขเรียกKPT 2920 ส16 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการปกครองท้องถิ่น / สมคิด เลิศไพฑูรย์.
ชื่อผู้แต่งสมคิด เลิศไพฑูรย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2550.
เลขเรียกKPT2920 .ส42 2550,342.09 ส16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา