Found: 244  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAccounting for liventories = เทคนิคการจัดทำบัญชีสินค้าคงเหลือ / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.
ชื่อผู้แต่งสมเดช โรจน์คุรีเสถียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2545.
เลขเรียกHF5681.S8 ส4ท 2545,657.72 ส248อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAccounting knowledge / [โดย สมเดช โรจน์คุรีเสถียร และคณะ]
ชื่อผู้แต่งสมเดช โรจน์คุรีเสถียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติเพรส, 2547.
เลขเรียกHF5655.T5 ส248อ 2547,336.29 ส248อ4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAccounting knowledge / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร... [และคณะ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2553.
เลขเรียก657 อ791 2553
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมทรัพย์สินของส่วนราชการ / จรรจา บุญจนาถบพิธ = The control of Governmental Assets / Janja Bo...
ชื่อผู้แต่งจรรจา บุญจนาถบพิธ
พิมพลักษณ์2525.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบความรับผิดชอบในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง = Due diligence : a field guide with hypertext impl...
ชื่อผู้แต่งอุทัย ตันละมัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.
เลขเรียกHD58.8 อ819
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหาร ค่าเสื่อมราคา และค่าสึกหรอ / สุพัฒน์ อุปนิกขิต, ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
ชื่อผู้แต่งสุพัฒน์ อุปนิกขิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2535.
เลขเรียกHF5681.D5 ส831ก 2535,657.48 ส831ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารค่าเสื่อมราคา ค่าสึกหรอและข้อยุติรายจ่ายที่มีปัญหา / รวบรวมโดย บริษัทธรรมนิติการบัญชีและภา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บริษัท, [253?].
เลขเรียกHJ2950.55 ก461,657.73 ก459 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชี 1 / สาคิตณ์ จันทโนทก และคณะ.
ชื่อผู้แต่งสาคิตณ์ จันทโนทก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม็ค, 2533.
เลขเรียก657 ส631ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชี 1 กบ.101 / ทัศนีย์ สุยสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งทัศนีย์ สุยสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร, [255-].
เลขเรียกHF5655.T5 ท365ก,657 ท365ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชี 2 / จงจิต ปัญญชุณห์. [text]
ชื่อผู้แต่งจงจิต ปัญญชุณห์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542.
เลขเรียก657 จ12ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชี 2 / สาคร สุขุมาลินทร์
ชื่อผู้แต่งสาคร สุขุมาลินทร์.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏเทพสตรี, 2545
เลขเรียก657 ส21ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชี 2 / บุญสวาท พฤกษิกานนท์
ชื่อผู้แต่งบุญสวาท พฤกษิกานนท์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : วิทยาลัยครูเชียงใหม่, 2527
เลขเรียก657 บ725 ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชี 2 / สุพัตรา รักการศิลป์
ชื่อผู้แต่งสุพัตรา รักการศิลป์
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์ : โรงพิมพ์โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์, 25-
เลขเรียก657 ส746ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบัญชี : สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน / สุดา ลีลานุช
ชื่อผู้แต่งสุดา ลีลานุช
พิมพลักษณ์พระนคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2510.
เลขเรียกHF5617 .L4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา